(9.02) Jakie stawki wynagrodzenia w 2018? Jest projekt rozporządzenia

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mają pójść w górę o 5,35 proc. Nadal jednak pozostanie całkiem spora grupa nauczycieli, których pensja zasadnicza będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia.

 

Ministerstwo edukacji przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają w tym roku wzrosnąć o 5,35 proc. w stosunku do 2017 r.

 

Stawki te wyniosą w poszczególnych grupach nauczycieli:
>> Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:
stażysta - 2 417
kontraktowy - 2 487
mianowany - 2 824
dyplomowany - 3 317

>> Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym:
stażysta - 2 127
kontraktowy - 2 180
mianowany - 2 461
dyplomowany - 2 889

>> Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:
stażysta - 1 877
kontraktowy - 1 923
mianowany - 2 160
dyplomowany - 2 525

 

Ministerstwo - w porównaniu z dotychczas obowiązującymi tabelami wynagrodzenia zasadniczego - postanowiło zlikwidować czwarty poziom wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego (tj. "pozostałe wykształcenie") i połączyć go z trzecim poziomem wykształcenia . "Dla nauczycieli obecnego (likwidowanego) czwartego poziomu wykształcenia (pozostałe wykształcenie) będą obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Chodzi tu głównie o nauczycieli, którzy ukończyli studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego i pedagogiczne studium techniczne. Ale także o nauczycieli posiadających tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II. MEN szacuje, że na dotychczasowym czwartym poziomie wykształcenia znajdowało się ok. 3700 osób.

 

Nie oznacza to jednak, że nauczyciele ci otrzymają na rękę większe pieniądze. "Powyższe rozwiązanie, tj. likwidacja czwartego poziomu wykształcenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym z elementów wynagrodzenia średniego. Tak więc koszty związane ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w związku z przeniesieniem czwartego poziomu wykształcenia do trzeciego, uwzględnione zostaną przez jednostki samorządu terytorialnego w polityce kształtowania wydatków ponoszonych na wynagrodzenia średnie nauczycieli. Ponadto, wypłata wyższego wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymywać będą nauczyciele z obecnego  czwartego poziomu wykształcenia, wpłynie na uniknięcie sytuacji, w której nauczyciele nie osiągają wynagrodzenia równego płacy minimalnej, a co za tym idzie konieczności wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego wyrównania" - zaznaczyło ministerstwo edukacji.

 

Jednocześnie resort Anny Zalewskiej przyznał, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty oraz kontraktowego legitymującego się wykształceniem na poziomie trzecim "jest nieznacznie niższe od wysokości płacy minimalnej", aczkolwiek "otrzymywane przez tych nauczycieli dodatki do wynagrodzenia umożliwiają osiągnięcie płacy minimalnej bez konieczności wypłaty wyrównania, a nawet przewyższają wysokość płacy minimalnej".

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2018 r. nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

 

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem i uzasadnieniem dostępny jest TUTAJ.

 

(PS, GN)