(9.02) MEN: Ubiegasz się o urlop dla poratowania zdrowia? Dyrektor musi wydać skierowanie

 

Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badanie lekarskie niezbędne do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia bez uzasadnienia. Dyrektor ma obowiązek wydać mu skierowanie na badanie - poinformowało ministerstwo edukacji.

 

Resort Anny Zalewskiej opublikował informację na temat zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, przepisy dotyczące urlopu zostały zaostrzone. Według obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. przepisów, urlop jest udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. To jeden z kluczowych punktów nowelizacji KN. Według ZNP, taka definicja urlopu dla poratowania zdrowia znacząco ogranicza możliwość skorzystania przez nauczycieli z tego świadczenia.

 

Tymczasem według MEN, "relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)".

 

Wiele wątpliwości dotyczy tego, czy dyrektor może odmówić wydania nauczycielowi skierowania do lekarza medycyny pracy. Ministerstwo edukacji przypomniało, że nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, ale "nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia".

 

Dyrektor natomiast "na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie", jednak "po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu". To znaczy, czy:
1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy,

 

Dyrektor ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego - odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wnosić na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Dyrektor może też odwołać nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia "w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową". Dyrektor wydaje ponadto "skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni".

 

Więcej na ten temat - TUTAJ

 

(PS, GN)