Regulamin portalu

Regulamin Portalu
Wydawnictwa Głos Nauczycielski
www.glos.pl

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu Wydawnictwa Głos Nauczycielski (www.glos.pl).
2. Oferta Portalu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką społeczno – oświatową.
3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego użytkownika Internetu.

 

§ 2
DEFINICJE

1.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie www.glos.pl.
2.Portal – oznacza stronę internetową o charakterze informacyjno – reklamowym, prowadzoną przez wydawcę Tygodnika Społeczno – Oświatowego Głos Nauczycielski (www.glos.pl) wraz z jej zawartością.
3.Administrator – oznacza administratora (wydawcę) Portalu - Wydawnictwo Głos Nauczycielski z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Smulikowskiego 6/8.
4.Rejestracja – oznacza wypełnienie formularza na stronie Portalu, zawierającego dane, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5.Forum – oznacza wydzieloną część Portalu, służącą dyskusji i wymianie poglądów.
6.Giełda pracy - oznacza wydzieloną cześć portalu, która służy zamieszczaniu ogłoszeń przez osoby poszukujące pracy w placówkach oświatowych lub przez placówki oświatowe poszukujące pracownika.
7.Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.
8.Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy w Portalu.

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU

1.Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik potwierdza i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2.W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
a)połączenie z siecią Internet,
b)posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
3.W celu pełnego korzystania z usług Portalu Użytkownik jest obowiązany do zarejestrowania się w Portalu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, zawierającego:
nazwę użytkownika,
adres e-mail,
imię i nazwisko,
województwo,
Użytkownik może podać rodzaj placówki oświatowej, w której jest zatrudniony oraz stanowisko.
4.Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik może zmienić dane podane w toku Rejestracji oraz żądać ich usunięcia.
5.Usunięcie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Administratora żądania usunięcia danych, skierowanego na adres e – mail: administrator@glos.pl.
6.Ewentualne dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującej w Wydawnictwie Głos Nauczycielski.
7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Portalu.
8.Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Wydawnictwa problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
9.Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
10.Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług.
11.Użytkownik dodając informacje na Portalu wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację oraz wykorzystanie tych informacji na łamach czasopisma Głos Nauczycielski.
12.Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Wydawnictwa zostaną usunięte.
13.Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

 

§ 4
KORZYSTANIE Z FORUM PORTALU

1.Użytkownik może komentować i dodawać informacje do działu Forum po uprzedniej Rejestracji w Portalu.
2.Dodawane przez Użytkowników informacje mogą być moderowane przez Administratora.
3.Wszelkie opinie umieszczane przez Użytkowników są wyłącznie opiniami ich autorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
4.Zabrania się umieszczania w Portalu treści:
1)sprzecznych z prawem,
2)naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe,
3)uznawanych za wulgarne lub obelżywe,
4)naruszających prawa osób trzecich.
5.Treści określone w § 4 ust. 4 będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.
6.W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności § 4 ust. 4 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu.

 

§ 5
GIEŁDA PRACY

1.Zarejestrowani Użytkownicy Portalu korzystający z Giełdy pracy jako osoby poszukujące pracy lub podmioty poszukujące pracownika mają możliwość samodzielnego i nieodpłatnego dodawania ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracy lub pracownika.
2.Informacje podane przez Użytkownika są udostępniane w Portalu.
3.Administrator za zgodą Użytkownika, wyrażoną w formie elektronicznej po zamieszczeniu ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 może opublikować przedmiotowe ogłoszenie w papierowym wydaniu tygodnika Głos Nauczycielski.
4.Zabronione jest zamieszczanie w Portalu ofert o charakterze komercyjnym oraz wykorzystywanie Giełdy Pracy do „kryptoreklamy”. Takie ogłoszenia będą przez Administratora usuwane.

 

§ 5a
ZAMAWIANIE PRENUMERATY

1.Użytkowanik portalu zainteresowany zamówieniem prenumeraty tygodnika Głos Nauczycielski może skontaktować się z redakcją przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "Prenumerata" w menu głównym portalu.
2.Formularz, o którym mowa powyżej, został udostępniony w celu ułatwienia kontaktu z redakcją osób zainteresowanych prenumeratą Głosu Nauczycielskiego. Skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem transakcji kupna prenumeraty.
3.Skorzystanie z ww. formularza powoduje przekazanie Wydawnictwu Głos Nauczycielski danych osobowych i jest możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zamówienia na prenumeratę. Administratorem danych osób zamawiających prenumeratę jest Wydawnictwo Głos Nauczycielski. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne.

 

§ 6
NEWSLETTER

Warunki subskrypcji newslettera Portalu określa Regulamin subskrypcji newslettera Wydawnictwa Głos Nauczycielski.

 

§ 7
REKLAMA

1. Złożenie zamówienie na publikację ogłoszenia reklamowego oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku usług za mieszczonym na Portalu.
2. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi Zleceniodawca.
3. Materiały do publikacji muszą zostać dostarczone do siedziby Administratora Wydawcy stosownie do zasad określonych w Cenniku usług reklamowych zamieszczonym na Portalu.
4. W przypadku błędów w treści reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę do Administratora, Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia poprawionej reklamy z zachowaniem terminów określonych Cennikiem usług reklamowych.
5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, Administrator jest upoważniony do wstrzymania emisji reklamy.
6.Zmiana treści lub korekta reklamy muszą być zgłoszone do Administratora z zastrzeżeniem terminów określonych w Cenniku usług reklamowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, korekt ortograficznych, stylistycznych oraz gramatycznych, w treści zleconych projektów reklam.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji  reklamy w przypadku:
sprzeczności reklamy z charakterem publikacji zamieszczanych w Portalu,
negatywnej oceny przez Administratora treści zawartych w ogłoszeniu reklamowym,
braku zapłaty wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w umowie z zamawiającym publikację ogłoszenia.

 

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek prywatny.
2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części informacji zawartych na stronach Portalu. Powyższy zakaz nie dotyczy treści, które zostały w wyraźny sposób oznaczone przez Wydawnictwo jako dopuszczone do rozpowszechnia, kopiowania oraz powielania.

 

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone przez Portal były na jak najwyższym poziomie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3. Reklamacje, dotyczące działania Portalu można przesyłać na adres e-mail: glos@glos.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres e-mail,
b)zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
5. Reklamacje, które nie zawierają informacji, o których mowa w § 9 ust. 4 nie zostaną rozpatrzone.
6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania,
7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

 

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski z sie­dzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8.
2.Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane będą w celu określonym w klauzuli informacyjnej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu (patrz http://www.glos.pl/RODO) przedstawionej Użytkownikowi podczas Rejestracji Użytkownika,
3.Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania.
4.Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne.

 

§ 10a
PLIKI COOKIES

1. Strona www.glos.pl używa plików cookies. Służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, ułatwiają użytkownikowi korzystanie ze strony lub przechowują jego indywidualne ustawienia oraz są stosowane w celach statystycznych.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w serwisach UW ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter  itp.
f. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies można zablokować poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarka może informować przed każdą próbą umieszczenia plików cookie, lub akceptować tylko niektóre z nich. Brak powyższych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych w niniejszym serwisie plików cookies.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Informacje dotyczące ustawień poszczególnych przeglądarek:
Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safarihttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

§ 11
ZMIANY REGULAMINU

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na Portalu.
2.Wydawnictwo zastrzega prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na Portalu.

ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski

 

Załącznik do Regulaminu Portalu www.glos.pl

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

w ramach  Wydawnictwa "Głos Nauczycielski" – Strona Internetowa www.glos.pl

 

Co to
jest RODO?

Jaki jest cel?

Od kiedy stosujemy?

Co jest
w dokumencie?

Czy należy się skontaktować
z Głosem Nauczycielskim?

Skrót od Rozporzą-dzenia
o ochronie danych osobowych

Ujednolicenie prawa
o ochronie danych osobowych
na terenie UE

Od 25 maja
2018 r.

Informacje
o tym,
w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Nie, wystarczy zapoznanie się
z tym dokumentem

 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na przetwarzanie przez przedsiębiorstwa danych osób, z którymi wchodzą w relację. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w jedną z relacji z Wydawnictwem „Głos Nauczycielski”.

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZNP Zarząd Główny Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (dalej: „Głos Nauczycielski”),

 

2. Co to jest RODO?

 

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych.

 

3. Dlaczego "Głos Nauczycielski" przetwarza moje dane?

 

„Głos Nauczycielski” przetwarza Twoje dane ze względu na cel przetwarzania, którym jest zarządzanie stroną internetową oraz jej poprawne prowadzenie, a także realizacja celów przetwarzania jak badanie opinii użytkowników strony, którzy zdecydują się na wypełnienie ankiet, które na stronie internetowej są publikowane. Dodatkowo dane są przetwarzane w celach jakimi jest gromadzenie danych dotyczących ruchu na naszej stronie internetowej i prowadzenie statystyki odwiedzin strony internetowej. Dane te pochodzą z plików cookies. Dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

a)    Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia ankiety publikowanej na stronie www.glos.pl, a także w przypadku używania strony internetowej, a tym samym zostawiania danych zgromadzonych w plikach cookies. Przetwarzamy także Twoje dane w celu ułatwienia znalezienia Ci pracy, jeśli jej poszukujesz i zamieszczasz ogłoszenie na stronie;

b)    Na podstawie art. 6 ust. 1 lit . f RODO w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapobieganiu, dochodzeniu oraz obrony roszczeń a także w celu realizacji działań marketingowych Administratora, niezwiązanych jednak z oferowaniem usług oraz produktów za pośrednictwem drogi elektronicznej. Niniejsza podstawa przetwarzania służy także przechowywaniu wyników ankiet internetowych w których brałeś udział. Ta podstawa prawna służy także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej i dopasowaniu jej treści do ruchu na niej panującego.

 

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

a)    Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;

b)    Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

c)    Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;

d)    Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;

f)     Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;

 

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie (także przez sam fakt korzystania ze strony internetowej). W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania przez „Głos Nauczycielski” Twoich danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania i np. realizacji umowy.

 

6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją relację względem Administratora, którym jest Głos Nauczycielski?

 

Nie, RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.

 

7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem ze strony internetowej?

 

W celach wskazanej działalności Administratora przetwarzamy:

-        Adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników;

-        Imię i nazwisko użytkowników zarejestrowanych;

-        Adresy IP użytkowników strony internetowej, którzy głosują w ankiecie
         opublikowanej na stronie internetowej;

-        Dane o nazwie województwa, w którym mieszkasz; rodzaju placówki
         oświatowej, w której pracujesz i stanowisku pracy (dyrektor, nauczyciel,
         inne), jeśli je nam podasz podczas rejestracji na stronie;

-        Dane zawarte w plikach cookies;

 

8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

 

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679... (link).

 

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja ) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

 

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

- podmioty świadczące dla nas usługi IT;

- podmioty zajmujące się stroną internetową www.glos.pl;

- podmioty świadczące usługi prawne;

 

10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

 

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym poinformowany.