dyrektor opiekunem stazu

Witam,

mam pytanie czy dyrektor może byz opiekunem stazu nauczyciela stazysty lub kontraktowego, jezeli w tej samej szkole sa inni nauczyciele mianowani i dyplomowani i mogliby pełni tę funkcje. Prosze o poprawna interpraetację

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:

1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;
2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym.
2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

Proszę o odpowiedź. Czy dyrektor przedszkola prowadzonego przez samorząd terytorialny może być opiekunem dla nauczyciela rozpoczynającego staż na mianowanego, ze względu na to, iż nie ma w placówce nauczyciela mianowanego ani dyplomowanego który mógłby być opiekunem stażysty. W przedszkolu zatrudnionych jest dwóch nauczycieli kontraktowych, którzy chcą rozpocząć staż  oraz dyrektor i nie ma kto być opiekunem. Jest to placówka dwuoddziałowa zatrudniająca tylko dwóch nauczycieli i dyrektor. Czy może być opiekunem nauczyciel np. ze szkoły podstawowej z tej samej miejscowości i na jakich zasadach. Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem.

Zgodnie z prawem może być, ale po co to jemu????

Zgodnie z prawem może być, ale po co to jemu?????