Jak zostać mianowanym?

Część II. Jeśli po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego przepracowałeś w szkole co najmniej dwa lata, możesz rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego

 

W poprzedniej części (GN nr 48 z 28 listopada) przedstawiliśmy zadania, jakie możesz uwzględnić w planie rozwoju zawodowego w związku z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu z 1 grudnia 2007 r. Poniżej kolejne zadania

 

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

 

W tym miejscu przedstaw, w jaki sposób wykorzystujesz w pracy zawodowej znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, pomocy społecznej oraz jak aktualizujesz swoją wiedzę w tym zakresie.

Możesz tu umieścić następujące zadania:

  • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (prelekcje, pogadanki, warsztaty wychowawcze „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, warsztaty prowadzone przy udziale specjalistów);
  • współpraca z rodzicami (wspólne tworzenie planu pracy na cały rok szkolny, udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wspieranie przez nich prowadzonych na terenie akcji itp.);
  • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach („Praca metodami socjoterapii”, „Mobbing w szkole”, „Dziecko w rodzinie alkoholowej”); opisz, jak zastosowałeś zdobytą wiedzę w pracy dydaktyczno- wychowawczej;
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (rozpoznawanie trudności szkolnych, kierowanie uczniów na badania, realizacja zaleceń poradni);
  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej dla rodzin niewydolnych wychowawczo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
  • diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów (prowadzenie wywiadów środowiskowych, współpraca z pedagogiem szkolnym; współpraca z MOPS, GOPS);
  • organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych lub mających trudności w nauce;
  • bieżące rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, planowanie i wdrażanie działań naprawczych;
  • tworzenie i wdrażanie programów pracy z dziećmi o specjalnych wymaganiach edukacyjnych;
  • organizowanie świetlic terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych; koordynowanie współpracy rodziców z pedagogiem szkolnym.

(...)

 

Eata Rechnio-Kołodziej

ekspert  z listy MEN

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 50)