(29.12) NIK sprawdzi sześciolatki

Obniżenie wieku szkolnego i poziom nauczania w szkołach - to tylko niektóre tematy kontroli, które planuje w szkołach w 2012 r. NIK

 

Oświata stała się jednym z trzech głównych priorytetów działalności NIK w przyszłym roku. "Troskę Najwyższej Izby Kontroli budzą stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce, a zwłaszcza efekty kształcenia na poszczególnych etapach edukacji. System ten nie jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, wykształcenie wyższe nie gwarantuje absolwentom zatrudnienia. Publiczne nakłady na działalność badawczą i rozwojową są niskie. Niedostateczna jest dostępność placówek opieki nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu. Polska plasuje się znacznie poniżej średniej UE, jeżeli chodzi o liczbę dzieci poniżej trzech lat, dla których udostępniane są formalnie funkcjonujące placówki opieki. Niewystarczająca dostępność usług opiekuńczych zmniejsza możliwości uczestnictwa w rynku pracy zarówno matek, jak i starszych kobiet, które rezygnują z pracy lub przechodzą na wcześniejsze emerytury, aby zajmować się wnukami" - czytamy we wstępie do planu pracy NIK na 2012 r.

 

Wśród tematów przyszłorocznych kontroli znalazły się m.in.: "Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich", "Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym", "Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych", "Projekty edukacyjne w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", "Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych", "Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych" oraz "Finansowanie szkół niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego".

 

(PS, GN)