Pytania do eksperta: Przerwy świąteczne

Jesteśmy nauczycielkami placówki nieferyjnej. Niedługo będą święta i dla uczniów w tym czasie są przewidziane przerwy świąteczne. Chciałybyśmy się dowiedzieć, czy nauczycielom tych placówek należą się dni wolne od pracy w okresie przerw świątecznych? (F.G. Kozienice)

Nauczycielom placówek nieferyjncyh w czasie przerwy świątecznej, poza przypadającymi w tym okresie dniami świąt i dniami wolnymi od pracy, nie przysługuje prawo do innych dodatkowych dni wolnych od pracy.
 
Przerwy świąteczne są to dodatkowe dni w trakcie roku szkolonego wolne od zajęć edukacyjnych, a wynikają z przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie to określa terminy rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw między nimi w szkołach, w tym terminy przerw świątecznych. W trakcie przerw świątecznych w szkołach nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Natomiast przerwy świąteczne nie są czasem urlopu wypoczynkowego ani też dniami wolnymi od pracy:
Jak wynika z treści art. 64 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe,  przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
Zgodnie z art. ust. 1 i art. 42c ust. 1 wymienionej ustawy czas pracy nauczycieli wynosi 40 godzin na tydzień przez pięć dni. Dyrektor szkoły czy placówki oświatowej powinien więc tak ustalić organizację pracy szkoły, jak też zakres i wymiar zadań nauczycieli, aby mogli je wykonywać bez konieczności przekraczania wymiaru czasu pracy. Dla nauczyciela normy czasu pracy to maksymalnie pięć dni w tygodniu i 40 godzin. Karta Nauczyciela nie ustala okresu rozliczeniowego i dobowej normy czasu pracy. Brak takiego ustalenia powoduje, że w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek pracować określoną liczbę dni (pięć) i do 40 godzin. Pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Skrócenie tygodnia pracy - przy braku dobowej normy czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego - powoduje, że bez względu na indywidualny wymiar godzin pracy w tym dniu (dniach), dzień ten (dni) nie podlega odpracowaniu w innym terminie. Jeżeli natomiast święto przypada w dzień wolny dla nauczyciela, to nie powoduje to zmniejszenia tygodniowej liczby dni pracy.
W czasie przerw świątecznych szkoła może organizować dla dzieci i młodzieży zajęcia wychowawczo-opiekuńcze czy imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne oraz inne zajęcia i nauczyciele zobowiązani są uczestniczyć w realizacji tych zadań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przerwy świąteczne zarówno w szkołach feryjnych, jak i nieferyjnych nie są okresem nieświadczenia pracy przez nauczycieli.
Przerwy świąteczne w szkołach jest to czas wolny od zajęć dla uczniów. Nie jest natomiast równocześnie czasem nieświadczenia pracy przez nauczycieli. Dlatego też w szkołach feryjnych przerwy świąteczne nie stanowią dni wolnych od pracy dla nauczycieli.

 

 

Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi - GN nr 50