Godzinowy zawrót głowy

Wielu nauczycieli układa teraz mozolnie puzzle godzinowe składające się z różnego wymiaru pensum. Towarzyszy temu wiele wątpliwości

Z arkusza organizacyjnego i wstępnych planów rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, które rada pedagogiczna opiniuje na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wynika, że wielu nauczycieli będzie świadczyło pra-cę w różnym wymiarze zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz w łączonym pensum na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. I wszyscy mają kłopoty z ustalaniem i rozliczaniem godzin.

Casus 1
Dyrektor poinformował mnie, że w pierwszym semestrze będę miała przez pewien okres 22/18, a później (dla wyrównania,  pod koniec drugiego semestru) mniej niż etat. Jestem tym zaniepokojona z dwóch powodów. Nie wiem, czy w tym okresie, kiedy będę pracowała poniżej pensum, będę miała zaliczony staż pracy w pełnym wymiarze zarówno do emerytury, jak i dodatku stażowego? Jakie wynagrodzenie będę otrzymywała w tym czasie? Mam też pytanie, czy w tej sytuacji będę mogła brać płatne zastępstwo lub godziny ponadwymiarowe?

Casus 2
Od nowego roku szkolnego dyrektor podzielił mój etat na dwa stanowiska o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Na 9/18 będę pracowała jako polonistka i na pół etatu, czyli na 15/30, skierował mnie do biblioteki. Zapowiedział także, że zobowiąże mnie do zastępstwa za koleżankę, która musi skorzystać z urlopu bezpłatnego w październiku i listopadzie. Dodał również, iż w miarę potrzeb, tak jak inni nauczyciele, będę musiała pełnić zastępstwa nieodpłatnie. Dwa lata te-mu zostałam przeniesiona do tej szkoły. W poprzedniej płacono za wszystkie za-jęcia ponad pensum. Czy należy rozumieć, że każda gmina w regulaminie wyna-gradzania może ustalić inne zasady wynagradzania ponad pensum?

Sumujemy godziny
Może się zdarzyć, że nauczyciel w pewnych okresach roku szkolnego, np. w I lub II semestrze, nie ma pełnego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z wykładanego przedmiotu (na danym stanowisku), ale w sumie w ciągu roku szkolnego będzie wystarczająca liczba godzin, aby zatrudnić go w pełnym wymiarze zajęć. W związku z tym, że Karta Nauczyciela nie pozwala na przekształcenie stosunku w trakcie roku szkolnego, tak aby uwzględnić różnym wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach, ustalono w art. 42 ust. 5b KN „zasady realizowania wymiaru zajęć w różnych okresach roku szkolnego”.

 

 

(...)

 

Teresa Konarska

 

Więcej prawa w Głosie (nr 26)