rozwiązanie umowy z dyrektorem szkoły

Jestem dyrektorem publicznej szkoły zawodowej. W lipcu br skończę 65 lat i osiagnę wiek emerytalny, a sierpniu br kończy się moja kadencja jako dyrektora szkoły. Kto zatem w tym przypadku powinien rozwiązać ze mną umowę i wystawić świadectwo pracy.

Włodzimierz Arciszewski

Art. 23. KN
1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:
...............
4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;
..................

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:
....................................
4) z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu;

 

Powierzenie funkcji dyrektora wygasa automatycznie z dniem 31.08.

Natomiast jako nauczyciel musisz dostać wypowiedzenie zgodnie z art. 23 KN.

Jeśli masz wicedyrektora to do końca maja musi ci dać wypowiedzenie, jeśli nie to takie wypowiedzenie musi ci chyba dać  Organ Prowadzący, nie ma co prawda takiego umocowania prawnego, ale sam sobie raczej nie możesz dać wypowiedzenia.

Świadectwo pracy podpisuje ci już nowy dyrektor, którygo wyłonił w drodze konkursu Organ Prowadzący, lub p.o. dyrektor, czyli osoba której powierzono czasowo to stanowisko do czasu przeprowadzenia konkursu.

Jeśli nowym dyrektorem zostanie osoba nie zatrudniona jeszcze w szkole, to ty musisz ją zatrudnić, ponieważ Organ Prowadzący nie ma takich kompetencji.

Może on tylko powierzyć stanowisko dyrektora lub odowołać z niego, ale nie ma kompetencji do zatrudniania i zwalania. W szkole takie kompetencje ma dyrektor.

 

UoSO art. 36a

2.Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.