(5.02) Pieniądze na stołówki tylko dla co piątej szkoły

 

Dwieście milionów złotych przeznaczy rząd w latach 2019-2023 na wsparcie dla szkolnych stołówek. Pieniądze trafią tylko do co piątej podstawówki. Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie w sprawie realizacji modułu trzeciego programu "Posiłek w szkole i w domu"

 

W ramach programu do szkół może trafić w ciągu pięciu lat w sumie 200 mln zł (plus 49 mln zł wkładu własnego samorządów). To 40 mln zł dofinansowania rocznie. Nowo utworzony moduł programu "Posiłek w szkole i w domu" ma pomóc szkołom w wypełnieniu nałożonego na nie obowiązku zapewnienia uczniom od 1 września 2022 r. możliwości zjedzenia jednego gorącego posiłkud ziennie. Korzystanie z takiego posiłku będzie dobrowolne i niestety odpłatne. Rządowe wsparcie otrzymają organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły podstawowe funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz publiczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.  

 

Pisaliśmy już na ten temat w jednym z listopadowych (2018 r.) numerów "Głosu". W ramach programu samorządy mają otrzymać pieniądze na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, a także adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

 

Wsparcie finansowe może zostać udzielone na:
•    bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków,
•    zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
•    zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

 

Program zakłada wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania (w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany).

 

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
•    80 000 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
•    25 000 zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

Wsparcie finansowe udzielone zostanie wyłącznie na realizację jednego z wymienionych zadań.

 

Jeśli podzielimy 200 mln zł przez 80 tys. zł dotacji, to wyjdzie, że z rządowych środków uda się pomóc jedynie 2500 szkołom. Czyli zaledwie co piątej szkole podstawowej. MEN natomiast szacuje, że wsparcie dotrze do 2472-7911 szkół, czyli do 19-62 proc. podstawówek.

 

Pomoc trafi do szkół, które spełnią określone przez rząd kryteria. Co ciekawe, kryteria zostały tak sformułowane, że najmniejsze szanse będą miały duże szkoły, które stołówek nie mają albo te, które oferują uczniom posiłki w ograniczonym zakresie. Z programu skorzystają głównie najzamożniejsze gminy, które stać na własne stołówki i ciepłe posiłki.

 

Cały program "Posiłek w szkole i domu" w dużej mierze powiela rozwiązania z innego, funkcjonującego od wielu lat programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Tak naprawdę, stary program jedynie zmienił szyld. Kwota 550 mln zł rocznie na sfinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych też nie robi specjalnego wrażenia - tyle bowiem poprzednie rządy przeznaczały rocznie właśnie na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Stary program także zakładał finansowe wsparcie dla gmin w fundowaniu posiłków dla najbardziej potrzebujących uczniów oraz dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji - osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub z niepełnosprawnościami. Stary program pozwalał też - podobnie jak nowy - sfinansować ciepły posiłek wydawany uczniom na szkolnych stołówkach. Jedyną nowością jest wspomniany moduł pozwalający przeznaczyć część pieniędzy zarezerwowanych na dożywianie na odbudowanie w szkołach stołówek.

 

Więcej na ten temat - w następnym numerze "Głosu"

 

(PS, GN)