Awans zawodowy. Kto pyta, nie błądzi

 

Jak wygląda teczka po zmianach, które weszły w życie 1 września 2018 r.? Czy brak opinii rady rodziców wstrzyma wydanie przez dyrektora oceny pracy? – m.in. o te kwestie pytają nauczyciele. Odpowiadamy…

 

 

 

 

? Czy składając dokumentację w kuratorium, mogę uzyskać informację, czy jest ona prawidłowo przygotowana?

Odpowiedź: Osoba przyjmująca wniosek i dokumentację nie udzieli takich informacji. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

? Zdobyłam nowe kwalifikacje. Czy w związku z tym powinnam wystąpić o zmianę aktu nadania stopnia awansu?

Odpowiedź: Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

 

 

(...)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? czytaj Głos! (nr 3, e-wydanie)