Awans zawodowy: Jak o tym napisać?

§ 8 ust. 3 pkt 2 dotyczący dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w rozporządzeniu awansowym z 26 lipca 2018 r. otrzymał nieco inne brzmienie. Co się zmieniło i jak o tym napisać?

 

Obecne brzmienie § 8 ust. 3 pkt 2 jest następujące:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

 

Warto zwrócić uwagę, że niektóre zadania opisywane w tym właśnie punkcie w starym rozporządzeniu obecnie znalazły się w § 8 ust. 3 pkt 4b nowego rozporządzenia:

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

(...)

Beata Rechnio-Kołodziej

ekspert z listy MEN

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 1-2/2019 i w e-wydaniu