(4.12) Kuratorzy przejmą kontrolę nad metodykami - tak chce MEN

 

Zadania doradcy metodycznego powierzał będzie nauczycielowi kurator oświaty, a nie organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę - tak zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia zawodowego

 

Zgodnie z opublikowanym przez MEN projektem rozporządzenia zmieni się m.in. sposób wyłaniania nauczycieli-metodyków. Dziś zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia. To się zmieni. MEN chce, by zadania doradcy powierzał nauczycielowi kurator w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudnieniu i po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Kurator określi ponadto szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego i warunki wykonywania zadań, w tym jego czas pracy. Kurator będzie mógł (ale nie musiał!) publikować na stronie internetowej swojego urzędu informacje o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego określonej specjalności.

 

Projekt przewiduje nowy sposób zatrudniania metodyków. Nauczyciel będzie realizował swoje zadania w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez samorząd w wymiarze nie większym niż 1/2 pensum. Obecnie przepisy nie precyzują czasu pracy metodyków.

 

Zmienią się też wymagania wobec nauczycieli-metodyków. Dziś muszą oni mieć stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. W projekcie wymóg dotyczący stażu pracy wykreślono. Nauczyciel będzie natomiast musiał posiadać bardzo dobrą lub wyróżniająca ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe, "kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne" a także "umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej".

 

Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez metodyka sprawował będzie - podobnie jak dziś - dyrektor placówki doskonalenia, ale - i tu nowość - przy uwzględnieniu opinii nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.

 

W projekcie rozporządzenia znalazły się przepisy przejściowe umożliwiające nauczycielom wykonującym w dniu wejścia w życie rozporządzenia zadania doradców metodycznych ich realizację na dotychczasowych warunkach - do końca okresu, na jaki zostały one im powierzone.

 

Projekt rozporządzenia zakłada ponadto, że kurator będą publikowali na swoich stronach internetowych wykazy publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego. Wykazy mają zawierać informację o specjalnościach nauczycieli¬–doradców metodycznych.

 

Kuratorzy - w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia - przygotują też na każdy rok szkolny plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa biorąc pod uwagę:
1)    liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie;
2)    potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
3)    konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.

 

Plan sieci doradztwa metodycznego ma uwzględniać doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz z językiem regionalnym.

 

W projekcie rozszerzono zakres zadań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania o obowiązek:
* przygotowywania i realizacji ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty,
* organizowania sieci współpracy i innych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, nauczycieli–konsultantów, nauczycieli–doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych i publicznych bibliotek pedagogicznych, w szczególności w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz zadań obowiązkowych wymienionych podmiotów,
* przygotowania i upowszechniania materiałów informacyjnych i metodycznych dla dyrektorów, nauczycieli–konsultantów, nauczycieli-doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz dla dyrektorów i nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, i bibliotek pedagogicznych, w szczególności w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz zadań obowiązkowych wymienionych podmiotów.

 

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli będzie mógł zostać nauczyciel, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, a nie jak dotychczas studia magisterskie. Ponadto, zastąpiono dwa warunki do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia, tj. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, jednym warunkiem - posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia - spełniającym dotychczasowe wymogi - będą zajmowali stanowisko dyrektora do końca okresu, na jaki zostało ono powierzone.

 

Zmieni się skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wejdą do niej: trzej przedstawiciele organu prowadzącego, trzej przedstawiciele kuratora oświaty, po jednym przedstawicielu organizacji związkowych. Dziś w skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli kuratora, po jednym przedstawicielu związków zawodowych oraz jeden nauczyciel zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem nastepującym po dniu ogłoszenia

 

(PS, GN)