(4.12) Doskonalenie nauczycieli. Co MEN zamierza zmienić?

 Do 30 listopada każdego roku dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą musieli składać organom prowadzącym wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku - tak zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe uchwalonej niedawno przez Sejm.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego w wysokości stanowiącej łącznie 12400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie. Ze środków tych wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego. Dlatego z listy form doskonalenia, które mogą być dofinansowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki usunięto organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego.

 

Formy doskonalenia, które mogą być dofinansowane ze środków wyodrębnionych w budżecie ministerstwa edukacji nie zmienią się. MEN z pieniędzy tych sfinansuje więc:
* centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
* zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane uczelniom lub innym podmiotom;
* udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
* staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Nie zmienią się także przepisy dotyczące kompetencji organów prowadzących szkoły i placówki oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy będą musieli na każdy rok szkolny określić potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli lub placówki uwzględniając wyniki nadzoru, wyniki egzaminów, zadania związane z realizacją podstawy programowej, wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz wymagania wobec szkół i placówek określone w ustawie - Prawo oświatowe.

 

Do 30 listopada danego roku dyrektorzy złożą w organach prowadzących wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku. Na tej podstawie organy prowadzące opracują na każdy rok plan dofinansowania doskonalenia oraz - w porozumieniu z dyrektorami szkół - ustalą coroczną maksymalną kwotę dofinansowania opłat za różne formy doskonalenia, jak również specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, kurator oświaty będzie na każdy rok szkolny, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, określał potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek  w województwie. Wskazane przez kuratora potrzeby będą brane pod uwagę przez organy prowadzące przy tworzeniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przepis ten zacznie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, tj. od 1 września 2019 r.

 

(PS, GN)