(3.12) Co zamiast regulaminów? MEN pokazało projekt

 

Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele będą oceniani tylko na podstawie kryteriów - tak zakłada przygotowana przez MEN nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli

 

Zgodnie z podpisaną 30 listopada br. przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, z Karty Nauczyciela zostaną wyrzucone ustępy 14-18 w artykule 6a. W dużym skrócie - to rozwiązania dotyczące tworzenia przez dyrektorów regulaminów oceniania nauczycieli w poszczególnych placówkach oraz regulaminów oceniania dyrektorów, które powinni przygotować kuratorzy. Od 1 stycznia 2019 r. regulaminy mają zniknąć ze szkolnej rzeczywistości.

 

Nauczyciele jednak nadal będą oceniani, tyle, że nie na podstawie regulaminów i znajdujących się w nich wskaźników, ale kryteriów z ministerialnego rozporządzenia "w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego".

 

Jak mówi rozporządzenie, stażyści muszą spełnić 9 kryteriów, kontraktowi - 14, mianowani - 19, dyplomowani - 23.

 

Zgodnie z ministerialnym projektem rozporządzenia, kryteria się nie zmienią. Nowelizacja tego dokumentu zakłada jedynie wykreślenie z paragrafu 6 zdania mówiącego, iż ocenę pracy nauczyciela ustala się z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminach.

 

Od 1 stycznia 2019 - jak mówi projekt nowelizacji – "ocenę pracy ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego". Poziom spełniania każdego kryterium zostanie oceniony w skali od 0 do 3 punktów. A ocenę pracy nauczyciela dyrektor wystawi w oparciu o algorytm, w którym zsumuje liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, uzyskany wynik podzieli przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela i pomnoży przez 100 proc.

 

Uzyskany w ten sposób procentowy wynik pozwoli wystawić nauczycielowi ocenę. Jeżeli wyniesie on 95 proc. i powyżej - nauczyciel otrzyma ocenę wyróżniającą, jeżeli 80 proc. i powyżej - ocenę bardzo dobrą, 55 proc. i powyżej - ocenę dobrą, a poniżej 55 proc. - ocenę negatywną.

 

Jak wynika z projektu, w trakcie oceny nauczyciel dyplomowany będzie mógł zdobyć maksymalnie 69 punktów, mianowany – 57, kontraktowy – 43, a stażysta – 27 punktów.

 

Pozostałe punkty procedury oceniania się nie zmienią. Ministerstwo edukacji chce jedynie doprecyzować procedurę odwoławczą – dyrektor będzie musiał przekazać odwołanie nauczyciela od oceny pracy do kuratora w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wspomnianego odwołania. Dołączy do niego "pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu".

 

(PS, GN)