(6.08) Pobudka w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie regulaminów oceniania

 Do 22 sierpnia br. mają czas związki zawodowe na zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nowy system oceniania ma wejść w życie już 1 września br.

 

Zmienione przepisy dotyczące oceniania pracy nauczycieli, w tym w placówkach prowadzonych przez resorty: kultury oraz sprawiedliwości, wejdą w życie 1 września. To też ostateczna data publikacji przez dyrektorów placówek regulaminów oceniania ze wskaźnikami. Dyrektorzy nie mogą jednak przygotować regulaminów, jeśli nie poznają kryteriów, do których mają się odnosić wskaźniki. Kryteria te natomiast każde ministerstwo - edukacji, kultury i sprawiedliwości powinno określić w osobnym rozporządzeniu. Jak dotąd z obowiązku tego wywiązało się tylko MEN.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt rozporządzenia dopiero 1 sierpnia (w domenie publicznej, czyli na stronie Rządowego Centrum Publikacji, dokument ten znalazł się zaś 3 sierpnia). Zgodnie z nim, nauczyciele stażyści zatrudnieni w placówkach podległych MS zostaną ocenieni według 9 kryteriów, kontraktowi - 14, mianowani - 19, a dyplomowani - minimum 23. "Kryteria oceny pracy nauczycieli uwzględniają specyfikę pracy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, wynikającą z rodzaju placówki oraz warunków realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 

Aby otrzymać ocenę wyróżniającą, nauczyciel będzie musiał spełniać kryteria na poziomie minimum 95 proc., na ocenę bardzo dobrą - 80 proc., dobrą - 55 proc. Jeśli nauczyciel spełni kryteria na poziomie niższym niż 55 proc., to otrzyma ocenę negatywną.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało związkom zawodowym pismo, w którym oczekuje od związków opinii do projektu rozporządzenia w terminie do 22 sierpnia 2018 r. "Skrócenie terminu na przedstawienie opinii związane jest z koniecznością wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 września 2018 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 

W połowie lipca br. ZNP zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o przyspieszenie prac legislacyjnych nad wydaniem przez ministrów – sprawiedliwości oraz kultury - rozporządzeń określających kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzeń tych nie ma, choć przepisy te mają wejść w życie już od 1 września br.

 

W piśmie do szefa rządu wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podkreślił "wagę problemu" zwiazaną z brakiem projektów rozporządzeń. Dlatego Związek zwrócił się do premiera "o podjęcie stosownych działań w celu przyspieszenia prac legislacyjnych nad wydaniem" wspomnianych aktów prawnych przez ministra sprawiedliwości oraz ministra kultury.

 

"Podstawę do wydania tych aktów prawnych stanowi art. 6a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Mają one wejść w życie od 1 września 2018 r." - czytamy w piśmie do Mateusza Morawieckiego.

 

I dalej: "Niestety do chwili obecnej Związek Nauczycielstwa Polskiego nie otrzymał do zaopiniowania projektów tych kluczowych rozporządzeń dla statusu zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół. Biorąc pod uwagę fakt, że organizacje związkowe zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych w 30-dniowym terminie opiniują projekty aktów prawnych, prosimy o podjęcie pilnej interwencji".

 

Ministerstwo kultury opublikowało projekt rozporządzenia z kryteriami oceniania nauczycieli w placówkach artystycznych kilka dni po skierowaniu przez ZNP pisma do premiera Morawieckiego.

 

(PS, GN)