(1.08) Zasiłki edukacyjne bez zmian

 

Zasiłki na m.in. pokrycie wydatków na dojazd dziecka do szkoły czy z tytułu rozpoczecia roku szkolnego od listopada br. nie zmienią się - zdecydował rząd

 

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z dokumentem, część zasiłków, w tym przeznaczone na edukację dzieci, zostaną od 1 listopada br. zamrożone.

 

Chodzi tu o następujące świadczenia:
•    zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
•    zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
•    zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
                               – do 5. roku życia – 90 zł,
                               – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
•    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
•    świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostaną na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:
•    kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
•    kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Rząd zdecydował natomiast, że od 1 listopada 2018 r. podwyższone zostaną niektóre świadczenia przysługujące osobom z niepełnosprawnościami:
•    zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 20,5 proc., czyli o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
•    specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

 

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

 

Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 17 proc., czyli o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 

(PS, GN)