(6.07) Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - to priorytet MEN na r.szk. 2018/2019

 

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości i kształtowanie patriotycznych postaw, wdrażanie nowej podstawy programowej i kształcenie zawodowe - to tylko część z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 

Priorytety w polityce edukacyjnej państwa ogłosiła minister edukacji Anna Zalewska. W następnym roku szkolnym będą to cztery kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:
1. 100. rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego
4. Rozwijanie komkpetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

 

Szefowa MEN wyznaczyła też dla kuratorów zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. W czasie kontroli w szkołach i placówkach oświatowych kuratorzy skupią się więc na następujących tematach:
1. w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych: "Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej"
2. w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami międzynarodowymi i dwujęzycznymi: "Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych"
3. w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi: "Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych"

 

Kuratorzy przeprowadzą ponadto ewaluacje problemowe (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w następujących sprawach:
1. w szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego - w zakresie wymagań: "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Uczniowie są aktywni", "Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju"
2. w placówkach oświatowo-wychowawczych - w zakresie wymagań: "Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego", "Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju"
3. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - w zakresie wymagań: "Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki", "Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju"
4. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań: "Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji", "Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju"
5. w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - w zakresie wymagań: "Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Wychowankowie są aktywni", "Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju"

 

W pozostałych 40 proc. ewaluacji kuratorzy skupią się na nastepujących tematach (do wyboru przez kuratora):
1. w MOW-ach, MOS-ach, SOSW-ach i SOW-ach: "Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa"
2. w publicznych szkołach podstawowych: "Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania"
3. w publicznych szkołach podstawowych: "Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki"
4. we wszystkich typach szkół: "Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych"

 

(PS, GN)