(15.06) CKE podała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Średnio 68 proc. punktów z języka polskiego, 59 proc. - z historii i WOS-u i 52 proc. z matematyki i 56 proc. z przedmiotów przyrodniczych - takie wyniki osiągnęli gimnazjaliści na tegorocznym egzaminie.

 

Jak wynika z danych CKE, gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych  w nim informacji, natomiast mieli kłopoty m.in. z zadaniem sprawdzającym funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej.  Nie przysporzyła zdającym kłopotów analiza  i  interpretacja  źródła  kartograficznego, która była elementem testu z historii, ale już z chronologią historyczną mieli kłopoty. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany,a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia  argumentacji  matematycznej, a z  geografii zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z kształtującymi je czynnikami. Gimnazjaliści nie mieli za to kłopotu z odczytaniem i zinterpretowaniem danych przedstawionych na wykresie (matematyka) i pojęciami z zakresu genetyki (biologia).

 

W części językowej nieźle poszło uczniom rozumienie ze słuchu i to zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Gorzej było z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych.
Średnie wyniki z języków obcych na poziomie podstawowym wyniosły:
-  z języka angielskiego  – 68 proc. punktów
- z języka francuskiego  – 70 proc. punktów
-  z języka hiszpańskiego - 70 proc. punktów
-  z języka niemieckiego – 52 proc. punktów
-  z języka rosyjskiego – 61 proc.punktów
-  z języka włoskiego – 59 proc. punktów

 

Na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali średnio:
-  z języka angielskiego  – 52 proc. punktów
- z języka francuskiego  – 78 proc. punktów
-  z języka hiszpańskiego  – 78 proc. punktów
-  z języka niemieckiego – 42 proc. punktów
-  z języka rosyjskiego – 48 proc. punktów
-  z języka włoskiego – 78 punktów (do egzaminu przystąpiło 13 osób).

 

Egzamin  gimnazjalny  został  przeprowadzony  od  18  do  20  kwietnia  2018  r.  Uczniowie,  którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 4, 5 i 6 czerwca 2018 r.
 Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z histo rii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii,  chemii,  fizyki  i  geografii  oraz  z  matematyki  (również  w  dwóch  odrębnych  arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Do  egzaminu  gimnazjalnego przystąpiło w sumie około 344 tys. uczniów III klasy gimnazjum.

 

Szczegółowe wyniki CKE poda 27 sierpnia br.

Więcej -TUTAJ

(A,GN)