(8.05) "Dobry start" w szkole za 300 zł

 

Obiecane przez rząd 300 zł na dziecko w ramach wyprawki szkolnej rodzice najprawdopodobniej otrzymają już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 

"Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Ma to bardzo istotne znaczenie, aby dodatkowo wspierać  rodziny i wyrównywać szanse edukacyjne niezależnie od posiadanego kapitału kulturowego, społecznego i materialnego" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia. Przygotowanie programu zapowiedział podczas ostatniej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki.

 

Na czym polegać ma "Dobry start"? Na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie rzysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci w do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole. Dostrzegając potrzebę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać ma nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

 

Świadczenia nie otrzyma dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, lecz tylko sześciolatek, którego rodzice zapiszą do I klasy. To oznacza, że na świadczenie "Dobry start" może liczyć jedynie 6 proc. sześciolatków.

 

Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019.

 

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierpnia do 30 listopada będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) - w urzędzie gminy lub miasta.

 

Wbrew temu, co zapowiadali wcześniej liderzy PiS, rodzice mogą nie otrzymać tych pieniędzy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tak, aby mogli zdążyć z zakupem podręczników i przyborów szkolnych przed 1 września. Zgodnie bowiem z projektem rozporządzenia, wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli więc rodzic prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane dokumenty w pierwszym możliwym terminie, czyli 1 lipca, to pieniądze może otrzymać dopiero 1 września. Jeżeli zrobi to później - termin automatycznie się wydłuży. Rozporządzenie zakłada jedynie, że w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września. Rząd zakłada, że rodziny otrzymają pieniądze "w terminie jak najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego".   

 

Świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało rodzicom a wyłącznie osobom sprawującym pieczę zastępczą).

 

Rozporządzenie nie obarcza rodziców żadnymi ograniczeniami dotyczącymi wydatkowania 300 zł. To oznacza, że rodzice będą mogli je przeznaczyć na dowolny cel.

 

Według obliczeń rządu, program ma kosztować niecałe 1,5 mld złotych rocznie i skorzysta z niego w 2018 r. 4 mln 637 tys. dzieci

 

(PS, GN)