(11.04) MEN: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna tylko w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych

 W ramach tzw. godzin statutowych nauczyciel nie może prowadzić zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opieki świetlicowej - tak brzmi oficjalne stanowisko ministerstwa edukacji wobec praktyki polegającej na zmuszaniu nauczycieli w niektórych szkołach do pracy w ramach wolontariatu - za darmo

 

Na wniosek ZNP sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się informacją szefowej MEN Anny Zalewskiej "na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym".

 

O zjawisku zmuszania nauczycieli do pracy w ramach wolontariatu ZNP mówi od wielu miesięcy. Niektóre samorządy i niektóre szkoły zlecają nauczycielom w ramach tzw. godzin statutowych (które zastąpiły dawne "godziny karciane") realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Według MEN, jest to praktyka bezprawna, ponieważ od 1 września 2017 r. nie wolno nauczycielom zlecać tego typu zajęć w ramach godzin statutowych, a "zajęcia z pomocy zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych".

 

"Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), zindywidualizowanej ścieżki, porad i konsultacji" - czytamy w stanowisku MEN opublikowanym na potrzeby obu komisji sejmowych. I dalej: "Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, który w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane z danym dzieckiem/uczniem".

 

Ministerstwo edukacji wyciągnęło z tego wniosek, że "na poziomie lokalnym – w jednostce systemu oświaty – podejmowane są decyzje m.in. o sposobach zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży czy wymiarze godzin, które wynikają z rzeczywistych, rozpoznanych potrzeb w tym zakresie".

 

Resort edukacji przypomniał też, że od roku szkolnego 2017/2018 dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali zobowiązani do wskazania w arkuszu organizacji godzin na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co oznacza, że nie mogą zlecać tych zajęć nauczycielom w formie wolontariatu.

 

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna znalazła się wśród priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny, w związku z czym prowadzony jest monitoring organizacji tego typu zajęć.

 

Ministerstwo edukacji ma wkrótce w specjalnym rozporządzeniu określić wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz m.in. przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w przedszkolach, szkołach i placówkach. "W dotychczasowym stanie prawnym brak jest przepisów określających precyzyjnie, jakie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi/uczniami lub na ich rzecz, są realizowane w ramach tzw. >>pensum<< przez nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, co budziło liczne wątpliwości interpretacyjne" - przyznał resort Anny Zalewskiej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2018 r.

 

(PS, GN)