(10.04) Dziś weszły w życie zmiany w arkuszach

 

Od dziś obowiązują najważniejsze punkty nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dyrektorzy powinni poznać pakiet rozwiązań dotyczących sporządzania arkuszy organizacji

 

W nowym rozporządzeniu ministerstwo edukacji wprowadziło szereg zmian w tworzeniu i opiniowaniu arkuszy organizacji. Nowością jest, że dyrektor przedszkola lub szkoły będzie musiał w arkuszach umieścić nazwiska nauczycieli, ich stopień awansu zawodowego i kwalifikacje wraz z liczbą prowadzonych przez nich godzin. Dziś w arkuszu musi się znaleźć liczba nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbą godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Niestety część dyrektorów nie zamieszcza w projekcie arkusza nazwisk nauczycieli z liczbą przydzielonych im godzin po to, by łatwiej było się niektórych z nich pozbyć bądź ograniczyć wymiar zatrudnienia. W nowym arkuszu dyrektor będzie musiał podać więc szereg bardziej szczegółowych informacji o nauczycielach.

 

W arkuszu znajdzie się też liczba nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych. Doprecyzowano ponadto, że w arkuszu należy zamieścić liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczba etatów przeliczeniowych.

 

W arkuszu organizacji szkoły znajdzie się dodatkowo liczba uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczba godzin zajęć świetlicowych oraz liczba nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

 

Ministerstwo edukacji chce ponadto, by nazwa publicznego przedszkola lub publicznej szkoły mogła zawierać "także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki". Na dodatkowe określenie w nazwie szkoły lub przedszkola będzie musiał zgodzić się organ prowadzący.  

 

Resort edukacji doprecyzował też, że opinia zakładowych organizacji związkowych do arkusza będzie wydawana nie - jak jest obecnie - w ciągu 10 dni od dnia otrzymania arkusza, ale w ciągu "10 dni roboczych". Analogicznie kurator będzie miał nie 10 dni, ale "10 dni roboczych" na zaopiniowanie arkusza, a w razie wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji, opinie związków i kuratora będą wydawane nie w ciągu 4 dni, ale "4 dni roboczych". Organ prowadzący zatwierdzi zmiany nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania (dziś jest to po prostu 7 dni).

 

Wszystkie powyższe zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporzędzenia, czyli 10 kwietnia br.

 

Kolejna istotne rozwiązanie wejdzie w życie 1 września 2018 r. Wtedy to zmienią się zasady podziału oddziałów klasy I, II i III w razie zwiększenia się liczby uczniów ponad zapisany w rozporządzeniu limit 25 dzieci w oddziale. Dziś, jeśli w trakcie roku szkolnego do oddziału trafi nie więcej niż 2 dodatkowych uczniów, dyrektor nie musi dzielić takiego oddziału, ale pod warunkiem, że z wnioskiem takim wystąpi do niego rada oddziałowa i jeżeli uzyska na to zgodę organu prowadzącego. Ministerstwo chce z tego łańcuszka decyzyjnego wyrzucić radę oddziałową. O ewentualnym podziale klasy, do której trafi nie więcej niż 2 dodatkowych uczniów, zdecyduje dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej i za zgodą organu prowadzącego. Jeśli do oddziału trafi 3 i więcej uczniów, to dyrektor będzie musiał taki oddział podzielić.

 

Uwaga! Do oddziału klasy I-III powiększonego o dodatkowych uczniów nie trzeba już będzie zatrudniać asystenta nauczyciela.

 

Opublikowane rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

 

(PS, GN)