(8.03) ZNP: Nie zgadzamy się na nowy system oceny pracy nauczycieli

 Tworzenie przez każdego dyrektora regulaminu zaowocuje kalejdoskopem rozwiązań, które nie będą miały nic wspólnego z porównywalnością wymagań na poszczególne oceny - ostrzegł ZNP minister edukacji Annę Zalewską. Związek przyjął negatywne stanowisko wobec zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela.

 

Już w czasie opiniowania projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizującego Kartę Nauczyciela, ZNP negatywnie ocenił nowy system oceny pracy nauczycieli. Podważane przez Związek zmiany dotyczyły:
* powiązania oceny pracy z awansem zawodowym (ocena pracy powinna zachować swoją dotychczasową funkcję, a nie zastępować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu),
* obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy nauczyciela,
* tworzenia przez każdego dyrektora szkoły/placówki regulaminu dokonywania pracy nauczyciela,
* konieczności zasięgania w procesie oceniania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego

 

"Podczas procedowania projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w parlamencie, Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił liczne poprawki do proponowanych przez stronę rządową zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z tej ustawy nowelizacji Karty Nauczyciela. Po odrzuceniu stosownej poprawki, ZNP postulował skreślenie regulacji dotyczących oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego, a następnie  (po ich odrzuceniu) wykreślenie zapisów związanych z tworzeniem przez dyrektorów szkół regulaminów oceny pracy nauczyciela. Niestety, poprawka ta również została odrzucona" - przypomniał ZNP w piśmie do szefowej MEN.

 

Związek zaapelował więc do prezydenta Andrzeja Dudy o zwetowanie ustawy. Andrzej Duda postanowił jednak ustawę podpisać.

 

Według ZNP, "tworzenie przez każdego dyrektora regulaminu zaowocuje kalejdoskopem rozwiązań, które nie będą miały nic wspólnego z porównywalnością wymagań na poszczególne oceny". "Nasze obawy potwierdzają wypowiedzi formułowane przez nauczycieli i dyrektorów szkół, będących uczestnikami spotkań i szkoleń organizowanych przez ZNP, na temat nowej koncepcji oceny pracy nauczycieli.  Podczas jednego z ostatnich spotkań tylko dwóch dyrektorów na stu opowiedziało się za tworzeniem w każdej szkole odrębnego regulaminu. 98 proc. dyrektorów uznało, że spowoduje to:
* chaos, dużą dowolność i duże zróżnicowanie między regulaminami nawet wśród szkół/placówek tego samego typu,
* brak porównywalności ocen między szkołami/placówkami,
* konieczność stworzenia bardzo szczegółowych i rozbudowanych regulaminów, ponieważ pod uwagę będzie brana nie tylko specyfika szkoły/placówki, ale również specyfika stanowiska pracy nauczyciela. Takie uszczegółowianie aktów prawa, w tym przypadku wewnątrzszkolnego, nie powinno mieć miejsca, nie spowoduje ono bowiem   porównywalności ocen, a wręcz przeciwnie spowoduje dużą dowolność oceniania. Nastąpi znaczne rozbudowanie procedur biurokratycznych" - czytamy w piśmie do Anny Zalewskiej.

 

W opinii ZNP kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny stanowić spójną całość i gwarantować sprawiedliwą diagnozę pracy nauczyciela. Specyfika pracy w poszczególnych typach szkół i placówek nie może mieć wpływu na porównywalność ocen wystawianych nauczycielom według jednej – ustawowo określonej skali.

 

ZNP po raz kolejny ostrzegł Annę Zalewską, że "bez wyeliminowania wszystkich poważnych mankamentów nowej koncepcji oceny pracy nauczyciela nie wpłynie ona na podniesienie jakości pracy szkoły, nie wpłynie na poprawę jakości i efektywności pracy szkół i placówek, a także pozytywnie nie wpłynie na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju". Istnieje natomiast "poważne ryzyko, że sztucznie sformalizowana procedura oceny skłaniać będzie do formalnego tylko dostosowania się do niezrozumiałych i nieakceptowanych przez ocenianych nauczycieli wymogów, stanie się kolejnym biurokratycznym obciążeniem lub będzie wyłącznie narzędziem antagonizowania środowiska szkolnego".

 

Związek nadal jest przekonany o konieczności zmian w Karcie Nauczyciela i wykreśleniu z niej przepisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy zarówno nauczycieli jak i dyrektorów.

 

"Widząc potrzebę zmian modelu oceniania nauczycieli oczekujemy pogłębionej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków. Dyskusję tę poprzedzić należy badaniami dotyczącymi założeń i wpływu oceny na jakość pracy nauczyciela. Dopiero w wyniku należytego przygotowania pogłębionego badaniami i dyskusją można z powodzeniem wdrażać tak ważne zmiany" - podkreślono w piśmie do MEN.

 

Jednocześnie 5 marca 2018 r. ZNP wystąpił  do przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wprowadzenie do porządku obrad Komisji tematu dotyczącego oceny pracy  nauczycieli.

 

(PS, GN)