(28.02) Co dalej z kryteriami oceniania?

 

Kryteria oceniania nauczyciela są głównym tematem dzisiejszego posiedzenia MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Spotkanie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych (w tym ZNP), samorządów i ministerstwa edukacji, odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentować będą: Joanna Wąsala oraz Ewa Konikowska-Kruk i Liliana Dąbrowska.

 

Głównym tematem spotkania stanie się ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz kryteriów oceny pracy dyrektora. Jest to materiał wyjściowy do dyskusji.

 

Według ZNP, "kryteria nie mogą wykraczać poza obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa. Zważywszy na propozycję, aby ocena wyróżniająca uprawniałaby nauczyciela do finansowego dodatku, kryteria umożliwiające uzyskanie tej oceny muszą być starannie przemyślane, a dowolność ich formułowania – wykluczona". Zdaniem ZNP, katalog kryteriów nie może być tworzony w sposób dowolny i arbitralny, a formułując kryterium oceny należy wykazać jego bezpośredni związek ze wskazanymi w Karcie Nauczyciela i ustawie Prawo Oświatowe obowiązkami nauczyciela.

 

W porównaniu z pierwszą wersją projektu rozporządzenia, ministerstwo edukacji nie tylko wyrzuciło punkt mówiący o ocenianiu postawy etyczno-moralnej nauczycieli, ale obcięło też listę kryteriów, jakie musieliby spełniać nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Przypomnijmy - lista wymagań od stażystów liczyła 17 punktów, kontraktowego - 26, mianowanego - 33, a dyplomowanego - aż 40 (na ocenę wyróżniającą się nawet 41)!

 

W propozycji przesłanej do związków zawodowych stażyści będą musieli spełniać 9 kryteriów, kontraktowi - 13, mianowani - 18, a dyplomowani - 21 (na ocenę wyróżniającą - 23).

Oto lista kryteriów:
Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:
1)     poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2)     dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
3)     wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i z poszanowaniem ich godności osobistej;
4)     kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych oraz szacunku do drugiego człowieka, w tym przez własny przykład nauczyciela;
5)     współpraca z innymi nauczycielami;
6)     przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz jej wewnętrznych uregulowań;
7)     poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą;
8)     współpraca z rodzicami;
9)     udział w innych zajęciach i czynnościach wynikających z zadań  statutowych szkoły.

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone dla nauczyciela stażysty, a ponadto obejmują:
1)  planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych;
2)     diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
3)     analizowanie efektów swojej pracy i wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy;
4)     wykorzystywanie w codziennej pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły.

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone dla nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego, a ponadto obejmują:
1)     podejmowanie działań innowacyjnych w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2)    pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkoły i pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad tymi inicjatywami;
3)     prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych;
4)      wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych w toku doskonalenia zawodowego do podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły;
5)     realizowanie powierzonych funkcji lub dodatkowych zadań wynikających z potrzeb szkoły.

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciela mianowanego, a ponadto:
1)     ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także utrzymywanie efektów tej pracy na wysokim poziomie;
2)     upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych;
3)     inicjowanie i realizowanie zadań poszerzających zakres działań szkoły wynikających z jej potrzeb;
4)     spełnianie co najmniej dwóch z poniższych kryteriów:
a)     opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, profilaktycznych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, z uwzględnieniem potrzeb uczniów,
b)     współpracę z podmiotami pozaszkolnymi działającymi na rzecz ucznia,
c)     dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego poprzez opracowanie autorskiej publikacji naukowej,  przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.
d) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub realizowanych zadań związanych z oświatą poza szkołą oraz wykorzystywanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

(PS, GN)