(23.02) "Niepodległa" w szkołach za 2 mln zł

 

Szkoły w całej Polsce mają z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizować wystawy pamiątek oraz wycieczki tematyczne. Rząd przeznaczył na ten cel jednak tylko 2 mln zł

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia "w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w  zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego >>Niepodległa<<", szkoły mają otrzymać wsparcie finansowe. Państwo sfinansuje organizację:
* wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanych przez uczniów lub wychowanków;
* wycieczek związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pieniądze będzie można przeznaczyć też na inne dodatkowe działania "w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

 

O wsparcie finansowe będą mogły występować organy prowadzące szkół - samorządy, osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne. Warunkiej jest jednak zapewnienie przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitej kwoty niezbędnej do realizacji zadania.

 

Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wystąpi do organu prowadzącego dyrektor - z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub też samorządu uczniowskiego. We wniosku trzeba będzie podać m.in. cele danego przedsięwzięcia, opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań, zakładane rezultaty realizacji zadania, informację o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej, informację o współpracy ze środowiskiem lokalnym, a także kosztorys oraz opinię rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu.

 

Wprawdzie wsparcie finansowe dla szkoły może wynieść od 3 000 do 10 000 zł, ale jeden organ prowadzący będzie mógł się ubiegać o kwotę w wysokości maksymalnie 50 000 zł. Co w przypadku dużych miast, jak np. Warszawa, Wrocław czy Katowice, może oznaczać, że wsparcie otrzymają tylko pojedyńcze placówki.

 

Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 30 listopada 2018 r. Wnioski organów prowadzących zostaną ocenione przez specjalny zespół powołany przez wojewodów i przesłane do ministerstwa edukacji. Szanse na pieniądze mają tylko placówki, które otrzymają rekomendacje wojewody. W MEN powstanie jeszcze jeden zespół do oceny wniosków, który znów pochyli się nad całą dokumentacją i rekomenduje ministrowi edukacji najlepsze propozycje. O tym, czy szkoła otrzyma pieniądze czy nie, zdecyduje minister edukacji.

 

(PS, GN)