(21.02) Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto ma służyć promocji języka ojczystego, uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym oraz zwróceniu uwagi na bogactwo różnorodności językowej

 

W tym roku ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest - jak podkreśla UNESCO - "zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata, a jednocześnie na konieczność jego ochrony i promocji wielojęzyczności, zagrożonej z powodu rosnącej liczby języków ginących". Statystyki pokazują, że co dwa tygodnie bezpowrotnie znika jeden język, a tym samym ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego. W siedzibie UNESCO w Paryżu odbędzie się dziś debata i warsztaty pt. "Our languages, our assets", zorganizowane we współpracy z Międzynarodową Organizacją Frankofonii, poświęcone znaczeniu różnorodności językowej i wielojęzyczności dla zrównoważonego rozwoju.

 

Języki ojczyste odgrywają szczególną rolę w realizacji Celu 4.6 Agendy 2030, która głosi: "Zapewnić by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, posiadła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia." oraz 4.7: "Zapewnić, że wszyscy uczący się nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa i uznania wartości różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury do zrównoważonego rozwoju".  

 

W tym roku obchodzona jest 70. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której Artykuł 2 zakłada, że "każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu".

 

W swoich dokumentach i programach dotyczących edukacji wielojęzycznej UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania (przedszkolnym i wczesnoszkolnym), ponieważ pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty. "Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości, natomiast wielojęzyczność ma znaczenie dla realizacji wszystkich celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i towarzyszących im zadań, szczególnie w odniesieniu do rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i zdrowia, a także zrównoważonej konsumpcji i zapobiegania zmianom klimatycznym. Istotne jest wspieranie różnorodności językowej w Internecie, a także działania wspierające media lokalne i powszechny dostęp do informacji" - podkreśliło UNESCO.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od 18 lat i został proklamowany podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie używanych. Ponad 200 znalazło się na liście języków całkowicie wymarłych w ciągu życia zaledwie trzech ostatnich pokoleń.

 

(PS, GN)