Głos Nauczycielski - prenumerata 2017!

Aktualny, dobrze poinformowany, a przede wszystkim NAUCZYCIELSKI! Przypominamy o prenumeracie naszego tygodnika. W każdej chwili można zamówić ją w redakcji.

 

Uwaga! Ogniwom ZNP oferujemy prenumeratę roczną w atrakcyjnej cenie 105,30 zł za egzemplarz przy zamówieniu pakietu minimum pięciu egzemplarzy z wysyłką na jeden adres (np. adres zarządu oddziału ZNP).

 

 

Prenumerata zamawiana bezpośrednio w redakcji:

>> kwartalna: 52,65 zł  >> półroczna: 105,30 zł  >> cały rok: 210,60
>> pakiety: 105,30 zł za egzemplarz przy zamówieniu pakietu co najmniej pięciu egzemplarzy z wysyłką pod jeden adres (tylko dla ogniw ZNP)

 

Płatności: przelewem na konto ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski, Bank Pekao S.A., nr konta 10 1240 6247 1111 0000 4975 6643

Adres wydawnictwa: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

 

Uwaga, przy zamawianiu prenumeraty w redakcji i dokonywaniu opłat prosimy pamiętać o przesłaniu nam danych do wystawienia faktury/noty: nazwa placówki oświatowej/instytucji/ogniwa ZNP, numer NIP. Prosimy przesyłać dane na adres: glos@glos.pl lub zabik@glos.pl albo adres redakcji. W przypadku korzystania z bankwości elektronicznej trzeba wpisać te dane w tytule wpłaty.

 

Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty Głosu Nauczycielskiego prosimy kierować na adres: zabik@glos.pl lub glos@glos.pl

albo telefonicznie do redakcji GN:

tel. (22) 318-92-60

faks (22) 318-92-61

 

Na dole strony - formularz zamówień elektronicznych!

 

 

ewydaniev3

Polecamy także prenumeratę wydań elektronicznych Głosu Nauczycielskiego w cenie: 200 zł za rok, 100 zł za pół roku i 50 zł za kwartał!

Prenumeratę elektroniczną można kupić:

1. Za pośrednictwem strony ewydanie.glos.pl (płatności obsługuje Dotpay) lub

2. Zamawiając tą formę prenumeraty w redakcji Głosu Nauczycielskiego - wówczas Czytelnik otrzyma kod dostępu do e-wydań, a płatności dokona na rachunek bankowy Głosu Nauczycielskiego.

Informacje o wydaniu elektronicznym: ewydanie.glos.pl

 

 

Prawo odstąpienia od umowy prenumeraty

Prenumerator będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej
z Wydawnictwem Głos Nauczycielski umowy o prenumeratę Głosu Nauczycielskiego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego egzemplarza tygodnika Głos Nauczycielski w ramach prenumeraty.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o prenumeratę należy poinformować Wydawnictwo Głos Nauczycielski o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pisemne oświadczenie w tej sprawie należy przesłać na adres Wydawnictwo Głos Nauczycielski
(ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa). Prenumerator może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę zwracamy prenumeratorowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Prenumerator nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić
i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

>> Adresat Wydawnictwo Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
>> Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej prenumeraty tygodnika Głos Nauczycielski
>> Data zawarcia umowy
>> Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
>> Adres konsumenta(-ów)
>> Podpis konsumenta(-ów)
>> Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Inne warianty prenumeraty Głosu Nauczycielskiego

1. Prenumerata za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Zamówienia przyjmują wszystkie placówki pocztowe oraz listonosze. Prenumeratę można zamawiać także za pośrednictwem strony internetowej: https://prenumerata.poczta-polska.pl/

Cena prenumeraty kwartalnej - 52 zł; półrocznej - 104 zł; rocznej - 208 zł

Uwaga, ważne terminy:
- do 30 listopada - prenumerata od I kwartału następnego roku;
- do końca lutego - prenumerata od II kwartału;
- do 31 maja - prenumerata od III kwartału;
- do  31 sierpnia - prenumerata od IV kwartału.

Powyższe terminy dotyczą zamówień składanych w placówkach pocztowych właściwych dla siedziby zamawiającego prenumeratę lub zamówień u listonoszy w rejonie doręczeń. W przypadku zamówień w pozostałych placówkach lub za pośrednictwem strony internetowej poczty polskiej, obowiązują terminy, odpowiednio: 25 listopada, 25 lutego, 25 maja i 25 sierpnia.

 

2. Prenumerata za pośrednictwem RUCH SA

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie https://prenumerata.ruch.com.pl/glos-nauczycielski
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00
– czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

W Ruch-u można zaprenumerować GN na cały rok (208 zł) lub wykupić prenumeratę półroczną (104 zł)! Dostępna także oferta prenumeraty kioskowej.

Terminy:
- do 5 grudnia - prenumerata na cały następny rok lub I półrocze
- do 5 czerwca - II półrocze

 

3. Prenumerata w oddziałach firmy Kolporter SA

Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter SA na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555

lub na stronie internetowej http://sa.kolporter.com.pl

 

 4. Prenumerata w firmie Garmond Press

Informacje na temat prenumeraty pod adresem:

www.garmondpress.pl/garmond/prenumerata/

 

 

Prenumerata prosto z redakcji! Wypełnij formularz!

 

Uwaga, w przypadku prenumerat zamawianych indywidualnie, a nie dla szkoły
lub instytucji, proszę wpisać imię i nazwisko, jak w pierwszej rubryce

Ogniwom ZNP oferujemy pakiet co najmniej 5 egzemplarzy w promocyjnej cenie!

Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty od dowolnego numeru, można też rozpocząć prenumeratę od początku kwartału. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem zabik@glos.pl.