(10.01) Dziś ważny sprawdzian dla uczniów szkół zawodowych

Środa to początek kolejnej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów kwalifikacyjnych  kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego - poinformowała CKE

 

Dziś odbędzie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach o modelu "d". Część pisemną dla wszystkich zdających zaplanowano na 11 stycznia, a w dniach 12 stycznia  – 17 lutego 2018 r. uczniów czeka część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 175 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego ponad  23 000 osób w 189 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 223 000 osób w 215  kwalifikacjach.

 

Najpopularniejsze kwalifikacje to:
    A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
    A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości
    A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
    B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodach: technik dróg i mostów kolejowych, technik drogownictwa oraz technik budownictwa
    E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodach monter mechatronik oraz technik mechatronik
    E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodach technik informatyk oraz technik teleinformatyk
    E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
    E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie technik mechatronik
    E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk
    M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych
    M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
    T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
    T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
    Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Egzamin składa się z dwóch części – trwającego 60 minut testu pisemnego (to 40 zadań zamkniętych zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa) oraz zaplanowanego na 120-240 minut testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego.

 

Aby zdać egzamin, należy w części pisemnej otrzymać minimum 50 proc. punktów, a w części praktycznej - 75 proc. Każdy, kto przebrnie tę próbę z sukcesem otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zaliczeniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (otrzymaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia młodzi ludzie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

OKE przekażą szkołom świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w dniu 23 marca 2018 r.

 

(PS, GN)