PROMOCJA. Dydaktyka specjalna – dwa nowe podręczniki od WN PWN

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazały się dwa nowe podręczniki poświęcone dydaktyce specjalnej. "Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji" oraz "Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych" to kompletne kompendium wiedzy na temat nauczania-uczenia się osób wymagających specjalnej usługi edukacyjnej.

 

 

"Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji" to publikacja porządkująca aktualny stan wiedzy dotyczący procesu nauczania–uczenia się osób wymagających specjalnej usługi edukacyjnej.

 

 Poszczególne rozdziały książki Autorka ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej.

 

Publikacja będzie użytecznym źródłem wiedzy i inspiracji dla nauczycieli akademickich, a także dla badaczy, naukowców oraz nauczycieli praktyków. Będzie przydatna dla studentów kierunków pedagogicznych, którzy przygotowując się do pracy z uczniami wymagającymi specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych, zarówno w szkolnictwie specjalnym, jak i ogólnodostępnym, powinni poznać specyfikę kształcenia specjalnego. Szczególnie jednak kierujemy tę książkę do studentów kierunku pedagogika specjalna, którzy nabywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do organizowania kształcenia specjalnego, przygotowują się do pełnienia zadań zawodowych.

Przyjęte w tej monografii definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych, które zostały zaprezentowane w książce: Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych.

 

Jest to publikacja porządkująca zagadnienia dydaktyczne odnoszące się do różnych grup uczniów, którzy wymagają specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych – różnicowania, dostosowywania i harmonizowania. Ze względu na przyjęte kryteria w systematyce dydaktyki specjalnej, uczniowie ci zostali sklasyfikowani w trzech grupach dydaktyk specjalistycznych: zdefiniowane, niezdefiniowane, niedookreślone.

 

W ramach dydaktyk specjalistycznych zdefiniowanych analizowana jest sytuacja uczniów z:

· niepełnosprawnością intelektualną (dydaktyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną),

· niepełnosprawnością wzrokową (tyflodydaktyka),

· niepełnosprawnością słuchową (surdodydaktyka),

· niepełnosprawnością ruchową (dydaktyka terapeutyczno-lecznicza),

· z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym (dydaktyka resocjalizacyjna),

· ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dydaktyka korekcyjna).

 

Wśród dydaktyk specjalistycznych niezdefiniowanych zostały podjęte zagadnienia dydaktyczne ukierunkowane na uczniów:

· szczególnie uzdolnionych,

· ze spektrum autyzmu,

· nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi,

· z zaburzeniami mowy,

· ujawniających problemy edukacyjne uwarunkowane środowiskowo.

 

W części poświęconej dydaktykom specjalistycznym niedookreślonym omówiono sytuację uczniów głuchoniewidomych i z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością oraz uczniów z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi.

 

 

Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji

Autor: Joanna Głodkowska

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Więcej o książce: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dydaktyka-specjalna,725005576,p.html

 

Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych

Red. naukowa: Joanna Głodkowska

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Więcej o książce: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dydaktyka-specjalna,725005535,p.html