(24.11) ZNP prosi prezydenta o weto

 Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o zawetowanie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w której znalazły się przepisy m.in. odbierające nauczycielom dodatki socjalne, zmieniające system awansu zawodowego i system oceniania nauczycieli

 

ZNP w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy w pierwszej kolejności odniósł się do pomysłów Anny Zalewskiej na nowy system oceniania, który "wprowadza regulację pozwalającą na dokonywanie oceny pracy nauczycieli według reguł dowolnie ustanawianych przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych". Zgodnie z ustawą, w której znalazł się pokaźny pakiet zmian w Karcie Nauczyciela, to dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych opublikuje regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów opisanych w specjalnym rozporządzeniu (dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu kryteria są różne, dla nauczycieli dyplomowanych jest ich aż 41).

 

Taki model oceniania - zdaniem Związku - "jest wysoce nieprecyzyjny i w istocie ma charakter blankietowy". Nie wiadomo, jak w praktyce ma wyglądać regulamin oceniania, co "w konsekwencji doprowadzić musi do tworzenia tych dokumentów w sposób intuicyjny, zależny od upodobań dyrektorów i ich indywidualnej interpretacji przepisu upoważniającego". "Zaowocuje to w całej Polsce regulaminami nie tylko względem siebie nieporównywalnymi, ale wręcz skrajnie różniącymi się samym kształtem, a ich stosowanie w praktyce w zupełnie różny sposób regulować będzie ten sam proces oceniania pracy nauczyciela. Pamiętać przy tym należy, że przyjęty przez dyrektora regulamin stanie się aktem prawa wewnątrzszkolnego i usankcjonuje dokonywanie oceny pracy nauczyciela, która - jeśli tylko zostanie wystawiona zgodnie z jego zapisami - stanie się praktycznie niepodważalna, choćby była wysoce niesprawiedliwa. od takiej oceny nauczyciel nie bedzie miał szans skutecznie się odwołać" - czytamy we wniosku do prezydenta RP.

 

ZNP zwrócił też uwagę na fakt, że generalnie cały pakiet zmian w Karcie Nauczyciela nijak ma się do zakresu merytorycznego ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i w ogóle nie powinien się w niej znaleźć. Umieszczenie w tej ustawie przepisów zmieniających Kartę podważyli m.in. prawnicy z Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu "uznając, że niezasadne jest dokonywanie fundamentalnej zmiany ustawy karta Nauczyciela w zakresie niedotyczącym materii regulowanej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych".

 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych została przyjęta przez Sejm 27 października br. i po tym, jak Senat nie zgłosił do niej poprawek, trafiła do Kancelarii Prezydenta. Prezydent, zgodnie z art. 122 Konstytucji RP, ma 21 dni na zdecydowanie o jej losie. Termin ten upływa 4 grudnia br. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować w całości lub części do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli prezydent postanowi zwrócić ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, to zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji, posłowie mogą odrzucić weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Wniosek do prezydenta znajduje się TUTAJ.

 

(PS, GN)