(11.08) Nauczanie dzieci z niepełnosprawnością - nowe rozporządzenia

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to tylko część rozwiązań w pakiecie rozporządzeń podpisanych przez minister edukacji Annę Zalewską

 

Rozporządzenia dotyczą:
* Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (dostępne TUTAJ),
* Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dostępne TUTAJ),
* Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania (dostępne TUTAJ).

 

Zgodnie z podpisanymi przez minister edukacji dokumentami, uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole. Zespół nauczycieli będzie mógł wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Natomiast uczniowie chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu, wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mogli zostać objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem do tego ma się stać opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pojawi się również możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego.

 

MEN postanowiło też, że uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Jeśli ich stan zdrowia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły na wniosek rodziców zawiesi indywidualne nauczanie i dziecko pójdzie do szkoły na takich samych zasadach, jak pozostali rówieśnicy.

 

"Naszym priorytetem jest umożliwienie rzeczywistego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej. Zaproponowaliśmy elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej" - zapewniło ministerstwo edukacji, które spotkało się kilka miesięcy temu z ostrą krytyką ze strony rodziców zarzucających MEN-owi próby ograniczenia możliwości uczęszczania dzieci chorych, uczących się w domu, na część zajęć organizowanych w szkołach. Po nagłośnieniu sprawy resort Anny Zalewskiej przygotował nowe projekty rozporządzeń.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 września 2017 r.

 

(PS, GN)