(2.08) Zamiast praw obywatelskich - prawo o ruchu drogowym

 

Zamiast poznawać prawa obywatelskie, młodzi powinni uczyć się o prawie o ruchu drogowym - takie propozycje do nowej podstawy programowej przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

Ministerstwo edukacji zbiera opinie i propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego LO, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W ramach uzgodnień własny pakiet pomysłów do podstawy przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

Resort ten w dość oryginalny sposób potraktował projekt podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. I na przykład tam, gdzie uczniowie mają poznawać swoje prawa (jako obywatela, członka wspólnoty), urzędnicy chcą to zamienić na kształcenie o... prawie o uruchu drogowym. W punkcie dotyczacym "warunków i sposobu realizacji" podstawy z WOS na poziomie rozszerzonym znajduje się fragment mówiący o zdolności ucznia do planowania własnego rozwoju, brania udziału w duskusjach publicznych, tworzenia informacji, analizowania zjawisk społecznych itp. I dalej MEN umieścił zdanie: "Musi (uczeń - przyp.red.) przy tym umieć korzystać ze swoich praw". MIiB chciałoby to zdanie zastąpić następującym stwierdzeniem: "Musi przy tym umieć korzystać i być świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym".

 

W innym fragmencie podstawy programowej z WOS - tym razem z zakresu podstawowego - MIiB proponuje zastąpić fragment "Musi przy tym (uczeń - przyp.red.) mieć świadomość możliwości korzystania ze swoich praw" zdaniem: "Musi przy tym mieć świadomość możliwości korzystnaia ze swoich praw, ale również obowiązków z nich wynikających np. poprzez dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych obywateli zwłaszcza w ruchu drogowym".

 

Czyżby to była reakcja na ostatnie przypadki blokowania przez młodych ludzi "miesięcznic smoleńskich" oraz Sejmu? Tego nie możemy być pewni.

 

W każdym bądź razie resort budownictwa chciałby także zmienić definicję zajęć z etyki (w podstawie z tego przedmiotu), tak, by do "szerokiego spektrum zagadnień stanowiących przedmiot rozważań etycznych" oraz kształtowania umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia dodać zastrzeżenie o "kształtowaniu zachowania wyrabiającego nawyki poszanowannia i przestrzegania prawa, szczególnie w zakresie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego".

 

(PS, GN)