(14.07) MEN łagodzi przepisy ochrony przeciwpożarowej w oddziałach przedszkolnych

 

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązywać mają łagodniejsze przepisy przeciwpożarowe. Placówki oświatowe będą miały pięć lat na przystosowanie się do nowych rozwiązań

 

Tak zakłada projekt rozporządzenia MEN w sprawie "wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej".

 

MEN postanowiło "złagodzić dotychczasowe wymagania" przy "jednoczesnym uaktualnieniu niektórych rozwiązań". Chodzi na przykład o wymóg, by na drogach ewakuacyjnych dopuścić maksymalną wysokość stopni schodowych 0,175 m, czyli wysokość typową dla budynków szkolnych. W przedszkolach bowiem ta wartość wynosiła 0,150 m.

 

Główne zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą wymagań przeciwpożarowych, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez jeden oddział przedszkolny lub jednooddziałowe przedszkole, gwarantujące - jak zapewnia MEN - z jednej strony właściwą ochronę przeciwpożarową, z drugiej zaś bezpieczną ewakuację dzieci w przypadku pojawienia się zagrożenia. Dlatego przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, prowadzić będzie musiało łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci i posiadać długość nieprzekraczającą:
    1)    20 m lub
    2)    40 m – w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.

 

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu, w tym stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe powinny - jak mówi projekt - być co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymiące, zaś okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinno się wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

 

Podobnie, jak w dotychczas obowiązujących przepisach, przyjęto zasadę, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej powinien spełniać wymagania określone dla kategorii zagrożenia ZL II. Jeśli nie jest to możliwe, lokal musi spełniać wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu. Nowością jest możliwość stosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Takie same zasady dotyczą pomieszczeń stołówki, szatni i sali gimnastycznej, z których korzystają dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

 

Ponieważ na rynku pojawiły się gaśnice proszkowe ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, które nie spełniają norm przeciwpożarowych (są nieskuteczne podczas gaszenia ognia), lokal zajmowany przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

 

Drogi ewakuacyjne z lokalu powinny posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi powinny być zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

 

W Polsce funkcjonuje 13093 oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Korzysta z nich ok. 237 tys. dzieci.

 

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które nie spełniają nowych standardów, będą miały czas na dostosowanie się do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

(PS, GN)