(10.07) Dodatkowe dni dyrektora

 

Nie 6, jak obecnie, lecz 8 dni wolnych będzie miał dyrektor szkoły podstawowej do swojej dyspozycji. Tak zakłada ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Rozporządzenie w większości kopiuje rozwiązania znajdujące się w dotychczasowych przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego. Podobnie jak dziś, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Ministerstwo edukacji postanowiło zwiększyć z 6 do 8 liczbę dni wolnych, jakimi dysponować będą dyrektorzy szkół podstawowych z przeznaczeniem na egzamin ósmoklasisty (3 dni), rekolekcje (3 dni) oraz 2 dni na inne okazje, które są ważne dla uczniów i szkoły.

 

Dyrektorzy liceów i techników będą mieli do dyspozycji takich dni 10 (podobnie jak to jest obecnie), a branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - 6 dni.

 

Dyrektor w terminie do 30 września muszą poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W dniach wolnych szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

(PS, GN)