układ zadań do sprawozdania

 • § 8 ust. 2 pkt 1

  Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:

 

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowałam spotkania z rodzicami, w czasie których prowadziłam warsztaty plastyczne, techniczne lub kulinarne.
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą na telefoniczną prośbę rodzica

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Język angielski w przedszu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ta straszna matematyka
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • § 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

 

      Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję niemal każdego dnia.

     Powszechność tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnym świecie. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej stwarza mi wiele nowych możliwości i pozwala na urozmaicenie pracy z dziećmi.

            Do najważniejszych form technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystanych przeze mnie w pracy należy:

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka do, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera
 • wykorzystywanie programów komputerowych do pracy indywidualnej z dziećmi
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie ze strony www.yotube.com do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • śledzenie publikacji na takich portalach internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowania profilem przedszkola na portalu społecznościowym
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   § 8 ust.2 pkt 3

 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.”

 

 

 

       Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jest ważną częścią pracy nauczyciela. Do najważniejszych działań związanych z realizacją tego wymagania mogę zaliczyć:

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki w placówce oraz prowadziłam zajęcia dla sudentów lub stażystów
 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem studentom odbywającym praktyki pedagogiczne w naszym przedszkolu oaz młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

 

 

 

 

W związku z realizacją tego wymagania;

1. Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:

 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejetności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

2. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym

3. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4c      

 

„Poszerzanie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.”

 

 

 

 1. Uzyskałam dodaktowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę"
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, zbiórka podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich

8.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

 

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

 

 

 

         Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela jest współpraca z innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz oświaty. Dobry kontakt gwarantuje optymalną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci.

            W związku z realizacją tego wymagania:

 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

 

2.  Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

        

3.    Współpracowałam z Zespołem Szkół nr 2 w Wielu,  Publicznym Przedszkolem w Karsinie,  Publiczną Biblioteką, Domem Kultury, Posterunkiem Policji w Karsinie, Strażą Pożarną.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4 f

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

W okresie odbywania dwukrotnie zostałam nagrodzona za swoją pracę otrzymując nagrodę dyrektora.

 

§8 ust.2 pkt 5

 

 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

 

 

     W ramach realizacji tego wymagania zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to: "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie" (Amelia D.) oraz "Problem adaptacyjny dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej" (Adrian D.)

 § 8 ust. 2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:

 

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowałam spotkania z rodzicami, w czasie których prowadziłam warsztaty plastyczne, techniczne lub kulinarne.
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą na telefoniczną prośbę rodzica

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Język angielski w przedszu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ta straszna matematyka
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • § 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

 

      Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję niemal każdego dnia.

     Powszechność tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnym świecie. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej stwarza mi wiele nowych możliwości i pozwala na urozmaicenie pracy z dziećmi.

            Do najważniejszych form technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystanych przeze mnie w pracy należy:

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka do, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera
 • wykorzystywanie programów komputerowych do pracy indywidualnej z dziećmi
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie ze strony www.yotube.com do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • śledzenie publikacji na takich portalach internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowania profilem przedszkola na portalu społecznościowym
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   § 8 ust.2 pkt 3

 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.”

 

 

 

       Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jest ważną częścią pracy nauczyciela. Do najważniejszych działań związanych z realizacją tego wymagania mogę zaliczyć:

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki w placówce oraz prowadziłam zajęcia dla sudentów lub stażystów
 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem studentom odbywającym praktyki pedagogiczne w naszym przedszkolu oaz młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

 

 

 

 

W związku z realizacją tego wymagania;

1. Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:

 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejetności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

2. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym

3. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4c      

 

„Poszerzanie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.”

 

 

 

 1. Uzyskałam dodaktowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę"
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, zbiórka podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich

8.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

 

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

 

 

 

         Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela jest współpraca z innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz oświaty. Dobry kontakt gwarantuje optymalną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci.

            W związku z realizacją tego wymagania:

 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

 

2.  Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

        

3.    Współpracowałam z Zespołem Szkół nr 2 w Wielu,  Publicznym Przedszkolem w Karsinie,  Publiczną Biblioteką, Domem Kultury, Posterunkiem Policji w Karsinie, Strażą Pożarną.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4 f

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

W okresie odbywania dwukrotnie zostałam nagrodzona za swoją pracę otrzymując nagrodę dyrektora.

 

§8 ust.2 pkt 5

 

 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

 

 

     W ramach realizacji tego wymagania zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to: "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie" (Amelia D.) oraz "Problem adaptacyjny dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej" (Adrian D.)

 § 8 ust. 2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:

 

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowałam spotkania z rodzicami, w czasie których prowadziłam warsztaty plastyczne, techniczne lub kulinarne.
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą na telefoniczną prośbę rodzica

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Język angielski w przedszu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ta straszna matematyka
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • § 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

 

      Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję niemal każdego dnia.

     Powszechność tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnym świecie. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej stwarza mi wiele nowych możliwości i pozwala na urozmaicenie pracy z dziećmi.

            Do najważniejszych form technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystanych przeze mnie w pracy należy:

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka do, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera
 • wykorzystywanie programów komputerowych do pracy indywidualnej z dziećmi
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie ze strony www.yotube.com do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • śledzenie publikacji na takich portalach internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowania profilem przedszkola na portalu społecznościowym

- przygotowanie prezentacji multimedialnej w formie bajki na przedszkolną wigilię (wykorzystanie rzutnika)

- przygotowanie multimedialnych prezentacji dla rodziców absolwentów na zakończenie edukacji przedszkolnej

 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   § 8 ust.2 pkt 3

 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.”

 

 

 

       Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jest ważną częścią pracy nauczyciela. Do najważniejszych działań związanych z realizacją tego wymagania mogę zaliczyć:

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki w placówce oraz prowadziłam zajęcia dla sudentów lub stażystów
 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem studentom odbywającym praktyki pedagogiczne w naszym przedszkolu oaz młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

 

 

 

 

W związku z realizacją tego wymagania;

1. Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:

 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejetności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

2. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym

3. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4c      

 

„Poszerzanie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.”

 

 

 

 1. Uzyskałam dodaktowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę"
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, zbiórka podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich

8.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

 

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

 

 

 

         Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela jest współpraca z innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz oświaty. Dobry kontakt gwarantuje optymalną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci.

            W związku z realizacją tego wymagania:

 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

 

2.  Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

        

3.    Współpracowałam z Zespołem Szkół nr 2 w Wielu,  Publicznym Przedszkolem w Karsinie,  Publiczną Biblioteką, Domem Kultury, Posterunkiem Policji w Karsinie, Strażą Pożarną.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4 f

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

W okresie odbywania dwukrotnie zostałam nagrodzona za swoją pracę otrzymując nagrodę dyrektora.

 

§8 ust.2 pkt 5

 

 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

 

 

     W ramach realizacji tego wymagania zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to: "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie" (Amelia D.) oraz "Problem adaptacyjny dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej" (Adrian D.)

 § 8 ust. 2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:

 

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowałam spotkania z rodzicami, w czasie których prowadziłam warsztaty plastyczne, techniczne lub kulinarne.
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą na telefoniczną prośbę rodzica

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Język angielski w przedszu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ta straszna matematyka
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • § 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

 

      Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję niemal każdego dnia.

     Powszechność tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnym świecie. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej stwarza mi wiele nowych możliwości i pozwala na urozmaicenie pracy z dziećmi.

            Do najważniejszych form technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystanych przeze mnie w pracy należy:

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka do, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera
 • wykorzystywanie programów komputerowych do pracy indywidualnej z dziećmi
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie ze strony www.yotube.com do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • śledzenie publikacji na takich portalach internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowania profilem przedszkola na portalu społecznościowym
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   § 8 ust.2 pkt 3

 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.”

 

 

 

       Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jest ważną częścią pracy nauczyciela. Do najważniejszych działań związanych z realizacją tego wymagania mogę zaliczyć:

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki w placówce oraz prowadziłam zajęcia dla sudentów lub stażystów
 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem studentom odbywającym praktyki pedagogiczne w naszym przedszkolu oaz młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

 

 

 

 

W związku z realizacją tego wymagania;

1. Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:

 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejetności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

2. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym

3. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4c      

 

„Poszerzanie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.”

 

 

 

 1. Uzyskałam dodaktowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę"
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, zbiórka podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich

8.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

 

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

 

 

 

         Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela jest współpraca z innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz oświaty. Dobry kontakt gwarantuje optymalną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci.

            W związku z realizacją tego wymagania:

 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

 

2.  Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

        

3.    Współpracowałam z Zespołem Szkół nr 2 w Wielu,  Publicznym Przedszkolem w Karsinie,  Publiczną Biblioteką, Domem Kultury, Posterunkiem Policji w Karsinie, Strażą Pożarną.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4 f

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

W okresie odbywania dwukrotnie zostałam nagrodzona za swoją pracę otrzymując nagrodę dyrektora.

 

§8 ust.2 pkt 5

 

 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

 

 

     W ramach realizacji tego wymagania zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to: "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie" (Amelia D.) oraz "Problem adaptacyjny dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej" (Adrian D.)

 § 8 ust. 2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:

 

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowałam spotkania z rodzicami, w czasie których prowadziłam warsztaty plastyczne, techniczne lub kulinarne.
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą na telefoniczną prośbę rodzica

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Język angielski w przedszu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów
 • Ta straszna matematyka
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • § 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

 

      Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję niemal każdego dnia.

     Powszechność tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnym świecie. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej stwarza mi wiele nowych możliwości i pozwala na urozmaicenie pracy z dziećmi.

            Do najważniejszych form technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystanych przeze mnie w pracy należy:

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka do, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera
 • wykorzystywanie programów komputerowych do pracy indywidualnej z dziećmi
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie ze strony www.yotube.com do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • śledzenie publikacji na takich portalach internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowania profilem przedszkola na portalu społecznościowym
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet.

 

 

 

   § 8 ust.2 pkt 3

 „Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.”

 

 

 

       Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jest ważną częścią pracy nauczyciela. Do najważniejszych działań związanych z realizacją tego wymagania mogę zaliczyć:

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki w placówce oraz prowadziłam zajęcia dla sudentów lub stażystów
 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem studentom odbywającym praktyki pedagogiczne w naszym przedszkolu oaz młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

 

 

 

 

W związku z realizacją tego wymagania;

1. Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:

 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejetności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

2. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym

3. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 

 

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4c      

 

„Poszerzanie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.”

 

 

 

 1. Uzyskałam dodaktowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę"
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, zbiórka podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych oraz ogólnopolskich

8.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

 

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

 

 

 

         Ważnym elementem mojej pracy jako nauczyciela jest współpraca z innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz oświaty. Dobry kontakt gwarantuje optymalną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci.

            W związku z realizacją tego wymagania:

 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.

 

2.  Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

        

3.    Współpracowałam z Zespołem Szkół nr 2 w Wielu,  Publicznym Przedszkolem w Karsinie,  Publiczną Biblioteką, Domem Kultury, Posterunkiem Policji w Karsinie, Strażą Pożarną.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcje opiekuna praktyk studenckich

 

 

 

§8 ust.2 pkt 4 f

 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

 

W okresie odbywania dwukrotnie zostałam nagrodzona za swoją pracę otrzymując nagrodę dyrektora.

 

§8 ust.2 pkt 5

 

 „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

 

 

     W ramach realizacji tego wymagania zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to: "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie" (Amelia D.) oraz "Problem adaptacyjny dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej" (Adrian D.)

 

Witam pani Beato, oczywiście to brudnopis, w którym próbowałam "ogarnac temat". naniosłam porawki, prosze zerknac czy ide w dobrym kierunku- przepraszam za pisownie, komputer dzis mi szaleje

8.2.1

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • ·Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:
 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejętności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych
 • Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym
  • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

 

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą w zakresie problemów wychowawczych bądź dydaktycznych - konsultacje z pedagogiem przedszkolnym i z PPP w Kościerzynie
 • Przeprowadziłam także wiele warsztatów dla rodziców, które dały im możliwość obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy. Ich organizacja służyła większej integracji , poznaniu pracy dzieci w przedszkolu oraz jej efektów. Udział rodziców w takich zajęciach budzi większe zaufanie do nauczyciela i jest doskonałą prezentacją umiejętności dzieci. Po zakończeniu zajęć rodzice zawsze mieli okazję do rozmów indywidualnych ze mną, wymiany spostrzeżeń i uwag na temat zajęć.
 • Ważnym elementem współpracy z rodzicami było zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Wymienić tu należy pomoc rodziców przy organizacji uroczystości przedszkolnych, m. in. organizowali poczęstunek dla gości, np. dla babci i dziadków z okazji ich święta, służyli pomocą przy wykonywaniu strojów na różne przedszkolne uroczystości.

 

 

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym
 • Kreatywne nauczanie
 • Język angielski w przedszkolu
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych
 • Wspieranie rozwoju dzieci w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego
 • Ta straszna matematyka. Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić?
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne.

7. Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez serwis internetowy Buliba.pl , lub Nadleśnictwo Kościerzyna.

 

 8.2.2

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem (sprawozdania semestralne i roczne z zakresu pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej; dokumentacja związana z awansem zawodowym)
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka , prezentacje multimedialne, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera (program "Socrates" i "Klik uczy czytać")
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, www.przedszkolankowo.pl, www.panimonia.pl, www.blizejprzedszkola.pl  i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie
 • korzystanie z zasobów Internetu do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • publikowanie artykułów, scenariuszy zajęć lub teatrzyków  na  portalu internetowym www.edux.pl. ( "Droga listu" - zajęcia z dykcji dla dzieci 6-letnich, "Tańczące krasnoludki - teatrzyk na podstawie baśni braci Grimm; "Istota i rodzaje zabaw w przedszkolu";  "Rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym" )
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium Edukacji
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowanie profilem przedszkola na portalu społecznościowym facebook; umieszczanie na nich zdjęć oraz  informacji dla rodziców
 • przygotowanie bajki na przedszkolna wigilię (w programie power point z wykorzystaniem plików mp3)
 • przygotowanie pamiątek multimedialnych dla rodziców absolwentów przedszkola
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez internet:

- "Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów",

-  "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu",

-  "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju",

- "Dzień z pomysłem w przedszkolu",

-"Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej",

- "Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym"

 8.2.3

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń, pomysły i przepisy na prace plastyczne, układy choreograficzne występów tanecznych.

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli:

- "Po lądzie, w wodzie czy w powietrzu?"

- "Dzień dziecka - święto wszystkich dzieci"

- "Skąd się bierze chleb"

- "W rodzinie owadów"

 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem  młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

- "Pedagogika Marii Montessori"

- "Aktywne metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"

5. Praca w przedszkolnym  zespole:do spraw diagnozy oraz  w zespole do spraw wychowawczych 

8.2.4.a

1. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

8.2.4.c

 1. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę", „Bóbr budowniczy”
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, współorganizowałam zbiórkę  środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, współorganizowałam zbiórkę podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku, zorganizowałam akcję "Kartka dla Julki" - chorej dziewczynki, której marzeniem było otrzymanie dużej ilości kartek z życzeniami urodzinowymi.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych ("Najpiękniejsza palma wielkanocna"' "Najpiękniejsza bombka") oraz ogólnopolskich ("Rady na odpady", "Las wokół nas)

8. Zorganizowałam w przedszkolu kiermasz wielkanocny i współorgaznizowałam bożonarodzeniowy.

9.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

 8.2.4e 

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie - zorganizowanie spotkania dla rodzica dziecka mającego problemy wychowawcze, wspólne szukanie sposobów ich rozwiązania

 

2. Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

 - udział dzieci w uroczystości "Pożegnanie lata" organizowanym przez ŚDS;

- udział podopiecznych ŚDS w uroczystościach przedszkolnych tj. "Dzień babci i dziadka"

 

3.    Współpracowałam z:

-  Zespołem Szkół nr 2 w Wielu - śledziłam losy absolwentów przedszkola

- Publicznym Przedszkolem w Karsinie - wymiana doświadczeń, spotkania integracyjne dla wychowanków

-Publiczną Biblioteką - podnoszenie świadomości czytelniczej dzieci, zapoznanie z pracą bibliotekarza

- Domem Kultury- organizowanie uroczystości, przedstawień, spotkania teatralne

- Posterunkiem Policji w Karsinie - w zakresie podnoszenia świadomości dzieci odnośnie bezpieczeństwa na drodze, w domu czy w przedszkolu

- Stowarzyszeniem Hamak - współpraca przy organizacji Pikniku rodzinnego

-  Strażą Pożarną - zapoznanie dzieci z pracą strażaka

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich

5. Pozyskiwałam sponsorów w celu ufundowania  nagród z okazji "Święta rodziny"

 

8.2.5

Zdiagnozowałam wybrane problemy wychowawcze, które po ustaleniu odpowiednich działań i metod udało się  skutecznie rozwiązać.

Były to:

1.  "Problem dziecka nieśmiałego i płaczliwego  w grupie"

2. "Problem adaptacyjny dziecka z  rodziny zastępczej w przedszkolu" 

 

Rozumiem, że jest to plan teczki, nie gotowa dokumentacja.

 • w 8. 2. 3 mamy pokazać prowadzone przez nas zajecia dla innych nauczycieli. Obserwowane nie nadają się tu. Studenci to nie nauczyciele (przenieść do 4e)

 • - w 4a powinien zostać tylko ten ostatni program, pozostałe ew. Do 8. 2. 1

oczywiście poprawiłam juz pedagogizację na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców :)