(29.05) MEN zaostrza wymagania wobec dyrektorów

 

Osoby kandydujące na funkcje dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli oraz szkół będą musiały posiadać wykształcenie na poziomie wyższym niż zakładają obecne wymagania

 

Tak mówi przygotowany w MEN projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

Ministerstwo edukacji chce zawęzić listę szkół i placówek, w których stanowisko dyrektora i wicedyrektora mogą zajmować nauczyciele, którzy nie posiadają wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia albo też studiów pierwszego stopnia. I tak:
* dyrektorzy i wicedyrektorzy pięcioletniego technikum oraz szkoły policealnej będą musieli posiadać dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, a nie jak obecnie - co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów wyższych zawodowych lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
* dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowycho-wychowawczych, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, MOW-ów, MOS-ów oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, a nie - jak to jest obecnie - co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów wyższych zawodowych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium nauczycielskiego
* dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych będą musieli posiadać do najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia a nie jak dotychczas, co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium nauczycielskiego

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowych, w całym kraju 47 dyrektorów i wicedyrektorów nie posiada wykształcenia na poziomie studiów magisterskich, a 27 dyrektorów i wicedyrektorów - wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, osoby zajmujące obecnie stanowisko dyrektora mimo braku odpowiedniego wykształcenia będą mogły pozostać na dotychczasowym stanowisku, ale nie dłużej niż do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko. Jeśli nowych wymogów nie spełnia osoba powołana na funkcję wicedyrektora, to pełnić będzie ona swoje stanowisko do czasu wygaśnięcia kadencji. Jeśli powierzono jej funkcję na czas nieokreślony lub na okres dłuższy niż 5 lat, to wicedyrektorzy zostaną na stanowisku przez 5 lat.

 

Nowe zasady nie będą dotyczyły dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek artystycznych oraz osób niebędących nauczycielami zajmujących stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

 

(PS, GN)