Układ teczki

Pani Beato, proszę o sprawdzenie mojego układu teczki.

8.2.1

1. Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

2. Udział w pracach organów szkoły związanych z jej podstawowymi funkcjami i wynikających z nich zadań (opisałam tu wyniki ankiety do rodziców dotyczącej potrzeb i oczekiwać wobec szkoły, tworzenie dokumentów jako wych., tworzenie dokumentów w zespole samokształceniowym)

3. Współpraca z rodzicami – podnoszenie kultury pedagogicznej.

4. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce.

5. Realizacja programu profilaktyczno- wych. ,,Strażnicy Uśmiechu”.

6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

&8.2.2.

1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się tech. Informacyjną i komunikacyjną.

2. Wykorzystanie komputera w pracy ped. ( opisałam tam, jakie dokumenty tworzę, jak prowadzę zaj.komp., jakie gry i programy wykorzystuję)

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzie komunikacji ( opisałam, z jakich portali korzystam, o komunikacji poprzez fora, e-mail)

& 8.2.3

1. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli ed. wczesnoszkolnej.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

3. Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom własnego warsztatu pracy.

4. Współpraca z nauczycielami szkoły przy organizacji uroczystości szkolnych.

&8.2.4a program koła przyrodniczego

&8.4c

1. Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach i warsztatach.

2. Organizowanie imprez i uroczystości.

3.Spotkania z ciekawymi ludźmi

4. Organizowanie wycieczek szkolnych

5. Wdrożenie i realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych : Klub Bezpiecznego Puchatka, Śniadanie daje moc.

&8.2.4e

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w jej działaniu
 2. Udział w akacjach charytatywnych

& 8.2.4 f -sukcesy uczniów w konkursach miejskich i wojewodzkich, nagorda dyr

Po kązdym działaniu mam wypisane efekty, czy na koniec też trzeba napisać efekty zbiorcze do każdego paragrafu? Czy działanie może być tak sformułowane jak efekt np. &8.2.1 Pogłebienie i doskonalenie....

Uklad jest ok. Efektów zbiorczych nie trzeba. Efekty najlepiej formułować jak cele operacyjne zajęć, np. Pogłębiłam wiedzę z zakresu..., uczniowie wiedzą jak..., rozumieją, że... itd.