ZNP o propozycjach MEN zmian w Karcie Nauczyciela

Czego się domaga Związek?

 

Negatywnie opiniujemy wprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – stwierdza Związek. Przedstawiamy opinię ZNP o propozycjach zmian w statusie nauczycieli

 

 

Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli

1. Proponujemy zmianę brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tak aby w ramach zadań statutowych szkoły nauczyciel wykonywał jedynie „czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, lecz nie prowadził zajęć. Pojęcie „innych zajęć”użyte w przepisie art. 42 ust. 2 pkt 2 ma charakter nieprecyzyjny i powoduje różnice interpretacyjne. Nie jest jasne, jakie zajęcia można zaliczyć do tego zbioru i jaka cecha odróżnia je od zajęć wymienionych w pkt 1. Zapis sugeruje, że ustawodawca ma na myśli zajęcia innego typu niż te wymienione w pkt 1. Trudno przyjąć, że w szkole odbywają się zajęcia inne niż dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, co zresztą potwierdza dotychczasowe brzmienie przepisu pkt 2, gdzie do tych zajęć zalicza się zajęcia typu opiekuńczego i wychowawczego.

2. Opowiadamy się za określeniem w ustawie – Karta Nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego – w wymiarze 20 godzin oraz tzw. nauczyciela wspomagającego – w wymiarze 18 godzin.

 

 

(...)

 

Przygotowano na podstawie dokumentu z 12 kwietnia br. „Uwagi Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie statusu zawodowego pracowników oświaty i nowego modelu finansowania zadań oświatowych”, przedstawionego przez Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP, reprezentującego Związek w powołanym przez MEN Zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Skróty pochodzą od redakcji. O propozycjach MEN dotyczących zmian w statusie zawodowym nauczycieli oraz systemie wynagradzania pisaliśmy obszernie w GN nr 15 z 12 kwietnia br.

 

 

Więcej - GN nr 16, także w formie e-wydania