(19.04) Indywidualne nauczanie tylko poza szkołą

 

Na terenie szkoły lub przedszkola nie będzie można organizować indywidualnego nauczania. Ministerstwo edukacji chce też określić wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania w klasie VII i VIII

 

MEN opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Znalazło się w nim kilka ważnych zmian wprowadzonych przy okazji dostosowania indywidualnego nauczania do nowej sieci szkół - ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum.

 

"Celem rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, możliwość realizowania kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Stan zdrowia dziecka nie powinien stanowić przyczyny pozbawienia go możliwości realizacji treści programowych, kontaktu z rówieśnikami i uczestniczenia w życiu społeczności przedszkolnej lub szkolnej" - czytamy w uzasadnieniu.

 

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy możliwości organizowania indywidualnego nauczania w szkole lub przedszkolu. Obecne rozporządzenie pozwala na to, by zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania dla dziecka lub ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, były organizowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli:
1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;
2) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia.

 

W projekcie nowego rozporządzenia zrezygnowano z tej możliwości. Co oznacza, że zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone będą tylko w miejscu stałego pobytu ucznia - w domu rodzinnym, placówkach opiekuńczych, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka i in.

 

"Indywidualna forma kształcenia przeznaczona jest (...) dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki" - napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

 

W okresie przejściowym indywidualne nauczanie ma być organizowane na dotychczasowych warunkach.

 

Szkoła jednocześnie będzie miała obowiązek organizować dzieciom z indywidualnym nauczaniem różne formy uczestnictwa w życiu szkoły.

 

MEN zaproponowało też wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w klasie VII i VIII szkoły podstawowej na poziomie od 10 do 12 godzin, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin. "Proponowana liczba godzin odpowiada liczbie godzin realizowanych z uczniem
odpowiednio w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej" - czytamy w uzasadnieniu.

 

(PS, GN)