(20.03) Nowe "ramówki" podpisane

 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe "ramówki" zaczną wchodzić w życie od roku szkolnego 2017/2018

 

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

 

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.

 

W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

 

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:
* geografia i biologia –od klasy piątej,
* chemia i fizyka – od klasy siódmej.
* drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

 

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
* klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);
* branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);
* szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

 

Rozporządzenie wraz z załącznikami dostępne jest TUTAJ

 

(PS, GN)