(17.03) Nowe terminy na arkusze

 

Ministerstwo edukacji zmieniło termin przedstawienia przez dyrektora szkoły arkusza organizacyjnego i termin zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący. Kształt samych arkuszy ulegnie zmianie

 

Tak zakłada rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Dokument ma zastąpić m.in. funkcjonujące od 2001 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

W projekcie znajdują się m.in. informacje dotyczące nazwy publicznego przedszkola i szkoły oraz zasady nadawania placówkom oświatowym imienia. Rozporządzenie doprecyzowuje, że imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek rady rodziców, a w przypadku braku rady rodziców - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu 60 dni. Podobną procedurę stosuje się przy zmianie lub uchylaniu nadania imienia.

 

Projekt znacznie rozbudowuje informacje dotyczące zawartości arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli. W arkuszu przedszkoli oprócz liczby oddziałów, pracowników, czasu pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów, znajdą się też informacje o liczbie uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowym wymiarze zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, informacje o kwalifikacjach nauczycieli, liczbie godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psycholgoiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

W arkuszu organizacyjnym szkoły oprócz liczby pracowników, ogólnej liczby godzin zajęć edukacyjnych znajdą się też informacje o liczbie oddziałów poszczególnych klas, liczbie uczniów w poszczególnych klasach, tygodniowym wymiarze godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tygodniowym wymiarze zajęć m.in. z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć sportowych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć doradztwa zawodowego oraz liczba godzin zajęć świetlicowych. Do rozporządzenia wpisano również obowiązek zamieszczenia w arkuszu organizacyjnym szkoły liczby godzin pracy biblioteki szkolnej.
 

 

Obecnie dyrektor musi przedstawić zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe arkusz organizacyjny w terminie do 30 kwietnia każdego roku. MEN chce, by w nowych przepisach skrócić ten okres do 21 kwietnia. Arkusza nie będzie natomiast opiniowała rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola.
Organizacje związkowe z kolei będą miały na zaopiniowanie arkusza 10 dni od dnia otrzymania, ale nie później niż do 19 kwietnia danego roku.  Organ prowadzący zatwierdzi arkusz organizacyjny nie jak to jest obecnie w terminie do 30 maja, lecz do 29 maja danego roku po uzyskaniu opinii kuratora. Kurator na wydanie opinii będzie miał 10 dni od dnia otrzymania arkusza, ale nie później niż do 20 maja danego roku.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

 

(PS, GN)