(16.09) Szkoła po reformie - są projekty ustaw

 

Oświata ma respektować chrześcijański system wartości, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki - tak ministerstwo edukacji napisało we wstępie do projektu ustawy - Prawo oświatowe wprowadzającej nowy ustrój szkolny.

 

"Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności" - tak brzmi preambuła do ministerialnego projektu nowej ustawy - Prawo oświatowe. To powtórzenie preambuły z obecnie obowiazującej ustawy o systemie oświaty.

 

Minister edukacji Anna Zalewska opublikowała dziś i skierowała do konsultacji społecznych ustawę - Prawo oświatowe i ustawę wprowadzającą ustawę - Prawo oświatowe.  - Reforma jest przemyślana i odpowiedzialna - zapewniła szefowa MEN. - Chcemy ratować potencjał polskiej edukacji - dodała.

 

Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:
* 8-letnią szkołę podstawową,
* 4-letnie liceum ogólnokształcące,
* 5-letnie technikum,
* 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
* 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
* 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
* szkołę policealną

 

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów - nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

 

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. z ustroju szkolnego znikną gimnazja.

 

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

 

Ustawa zakłada m.in. zmniejszenie obwodów szkolnych (tak, by znaleźć miejsce dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe).

 

Nauczyciele z gimnazjów mają automatycznie stać się nauczycielami szkół podstawowych. - Zmiana strukturalna nie przewiduje zwolnień nauczycieli - obiecała Anna Zalewska. Nauczyciele, którzy obecnie uczą w kilku szkołach, a ich czas pracy przekracza pensum, będą potrzebowali zgody dyrektora na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia w innych placówkach oświatowych. W ten sposób mają się znaleźć godziny potrzebne dla nauczycieli likwidowanych gimnazjów.

 

Ministerstwo zaplanowało też przeprowadzenie po ósmej klasie szkoły podstawowej egzaminu, który ma się stać podstawą do rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Uczniowie napiszą test z języka polskiego, matematyki, języka obcego i historii.

 

Pod koniec listopada ma się pojawić projekt nowej podstawy programowej.

 

Projekt ustawy Prawo oświatowe można przeczytać TUTAJ.

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe można przeczytać TUTAJ.

 

(PS, GN)