Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w ramach Wydawnictwa Głos Nauczycielski – Strona Internetowa www.glos.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

w ramach  Wydawnictwa "Głos Nauczycielski" – Strona Internetowa www.glos.pl

 

Co to
jest RODO?

Jaki jest cel?

Od kiedy stosujemy?

Co jest
w dokumencie?

Czy należy się skontaktować
z Głosem Nauczycielskim?

Skrót od Rozporzą-dzenia
o ochronie danych osobowych

Ujednolicenie prawa
o ochronie danych osobowych
na terenie UE

Od 25 maja
2018 r.

Informacje
o tym,
w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Nie, wystarczy zapoznanie się
z tym dokumentem

 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na przetwarzanie przez przedsiębiorstwa danych osób, z którymi wchodzą w relację. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w jedną z relacji z Wydawnictwem „Głos Nauczycielski”.

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZNP Zarząd Główny Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (dalej: „Głos Nauczycielski”),

 

2. Co to jest RODO?

 

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych.

 

3. Dlaczego "Głos Nauczycielski" przetwarza moje dane?

 

„Głos Nauczycielski” przetwarza Twoje dane ze względu na cel przetwarzania, którym jest zarządzanie stroną internetową oraz jej poprawne prowadzenie, a także realizacja celów przetwarzania jak badanie opinii użytkowników strony, którzy zdecydują się na wypełnienie ankiet, które na stronie internetowej są publikowane. Dodatkowo dane są przetwarzane w celach jakimi jest gromadzenie danych dotyczących ruchu na naszej stronie internetowej i prowadzenie statystyki odwiedzin strony internetowej. Dane te pochodzą z plików cookies. Dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

a)    Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia ankiety publikowanej na stronie www.glos.pl, a także w przypadku używania strony internetowej, a tym samym zostawiania danych zgromadzonych w plikach cookies. Przetwarzamy także Twoje dane w celu ułatwienia znalezienia Ci pracy, jeśli jej poszukujesz i zamieszczasz ogłoszenie na stronie;

b)    Na podstawie art. 6 ust. 1 lit . f RODO w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapobieganiu, dochodzeniu oraz obrony roszczeń a także w celu realizacji działań marketingowych Administratora, niezwiązanych jednak z oferowaniem usług oraz produktów za pośrednictwem drogi elektronicznej. Niniejsza podstawa przetwarzania służy także przechowywaniu wyników ankiet internetowych w których brałeś udział. Ta podstawa prawna służy także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej i dopasowaniu jej treści do ruchu na niej panującego.

 

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

a)    Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;

b)    Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

c)    Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;

d)    Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;

f)     Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;

 

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie (także przez sam fakt korzystania ze strony internetowej). W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania przez „Głos Nauczycielski” Twoich danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania i np. realizacji umowy.

 

6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją relację względem Administratora, którym jest Głos Nauczycielski?

 

Nie, RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.

 

7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem ze strony internetowej?

 

W celach wskazanej działalności Administratora przetwarzamy:

-        Adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników;

-        Imię i nazwisko użytkowników zarejestrowanych;

-        Adresy IP użytkowników strony internetowej, którzy głosują w ankiecie
         opublikowanej na stronie internetowej;

-        Dane o nazwie województwa, w którym mieszkasz; rodzaju placówki
         oświatowej, w której pracujesz i stanowisku pracy (dyrektor, nauczyciel,
         inne), jeśli je nam podasz podczas rejestracji na stronie;

-        Dane zawarte w plikach cookies;

 

8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

 

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679... (link).

 

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja ) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

 

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

- podmioty świadczące dla nas usługi IT;

- podmioty zajmujące się stroną internetową www.glos.pl;

- podmioty świadczące usługi prawne;

 

10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

 

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym poinformowany.